Γρίφοι για νέους ερευνητές

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΕΔΒΜ34 «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Δια βίου Μάθηση» συνεργάτες μου νέοι ερευνητές συνέταξαν και υπέβαλαν την ερευνητική πρόταση με αρ. 5004921 και τίτλο «Υβριδικά συστήματα για την ενεργειακή και υδροδοτική αυτονομία μη διασυνδεδεμένων νησιών του Αιγαίου». Εγώ ανέλαβα να είμαι ο ακαδημαϊκός σύμβουλός τους, σύμφωνα με την προκήρυξη.

Οι συνεργάτες αυτοί είναι:

  • Ο Χρήστος Τύραλης (1ο μέλος), Διδάκτωρ Μηχανικός με 2 μεταπτυχιακά διπλώματα.
  • Ο Παναγιώτης Δημητριάδης (2ο μέλος), Διδάκτωρ Μηχανικός (Υποψήφιος Διδάκτωρ κατά την υποβολή της πρότασης) με 1 μεταπτυχιακό δίπλωμα.
  • Η Άνυ Ηλιοπούλου (3ο μέλος), Υποψήφια Διδάκτωρ με 1 μεταπτυχιακό δίπλωμα.
  • Ο Ρωμανός Ιωαννίδης (4ο μέλος), Υποψήφιος Διδάκτωρ.

Η πρόταση δεν εγκρίθηκε και κάναμε ένσταση, η οποία απορρίφθηκε, όπως άλλωστε όλες οι ενστάσεις συναδέλφων του ΕΜΠ. Η απόρριψη (αναρτημένη στη Διαύγεια) έχει την εξής τεκμηρίωση

«Σύμφωνα με την Πρόσκληση ΕΔΒΜ34 (σημείο 1.28), προβλέπεται η αξιολόγηση των ερευνητικών προτάσεων από δύο (2) αξιολογητές, οι οποίοι είναι οι καθ’ ύλην αρμόδιοι να εξετάσουν τα δεδομένα της πρότασης και να τη βαθμολογήσουν. Η προσωπική κρίση των ενιστάμενων για το αποτέλεσμα δεν μπορεί να επιφέρει αναβαθμολόγηση.»

Η ένσταση μαζί με την επιστολή μας και η απορριπτική απάντηση της Αρχής επισυνάπτονται (στην απάντηση έχω κιτρινίσει την αναφορά στην πρότασή μας). Στα ερωτήματά μας δεν πήραμε καμιά απάντηση, πράγμα που σημαίνει ότι αρμόδια Αρχή αναγνωρίζει πλήρη εξουσία στους αξιολογητές να βαθμολογήσουν χωρίς τεκμηρίωση και με όποιο βαθμό αυθαιρεσίας επιθυμούν.

Στο μεταξύ ο ένας αξιολογητής είδε τα αποτελέσματα της βαθμολόγησης της πρότασής μας και είχε την καλοσύνη να μου στείλει την αναλυτική αξιολόγησή του. Όπως είναι εμφανές, έχει βαθμολογήσει σε όλα τα κριτήρια με το μέγιστο βαθμό, 100/100, και αναρωτήθηκε τι συνέβη και δεν εγκρίθηκε η πρόταση. Η αναλυτική αξιολόγηση και η βαθμολογία του επισυνάπτονται (έχω σβήσει το όνομά του). Συγκρίνοντας τους βαθμούς που δημοσιεύτηκαν (περιλαμβάνονται και στην ένστασή μας) προκύπτει ότι η βαθμολογία του εν λόγω αξιολογητή δεν αντιστοιχεί σε καμιά απ’ τις δημοσιευμένες.

Οπότε καλούνται οι νέοι ερευνητές να λύσουν τον γρίφο.

Εγώ απλώς επαναφέρω την πρότασή μου να γίνεται η έγκριση των προτάσεων με κλήρωση. Είναι ακλόνητη η πεποίθησή μου ότι η Τύχη είναι λιγότερο αυθαίρετη απ’ τους αξιολογητές και τους οργανωτές τους. Την εμπιστεύομαι περισσότερο από τα συστήματα αξιολόγησης ερευνητικών προτάσεων που έχω υποστεί.

Δημήτρης Κουτσογιάννης

 

Συνημμένα

Ένσταση

Συνοδευτική επιστολή

Απόρριψη ένστασης

Αξιολόγηση-γρίφος

This entry was posted in επιστήμη. Bookmark the permalink.

21 Responses to Γρίφοι για νέους ερευνητές