Η ομοιοθετική συμπεριφορά ως ενισχυμένη αβεβαιότητα

D. Koutsoyiannis, and S.M. Papalexiou, Scaling as enhanced uncertainty, European Geosciences Union General Assembly 2011, Geophysical Research Abstracts, Vol. 13, Vienna, EGU2011-1305, doi:10.13140/RG.2.2.15531.23844, European Geosciences Union, 2011.

[Η ομοιοθετική συμπεριφορά ως ενισχυμένη αβεβαιότητα]

[doc_id=1115]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.15531.23844