Μεταβλητότητα θερμοκρασίας στην Ελλάδα: Σχέσεις μεταξύ χώρου και χρόνου

N. Bountas, N. Boboti, E. Feloni, L. Zeikos, Y. Markonis, A. Tegos, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Temperature variability over Greece: Links between space and time, Facets of Uncertainty: 5th EGU Leonardo Conference – Hydrofractals 2013 – STAHY 2013, Kos Island, Greece, doi:10.13140/RG.2.2.17739.80164, European Geosciences Union, International Association of Hydrological Sciences, International Union of Geodesy and Geophysics, 2013.

[Μεταβλητότητα θερμοκρασίας στην Ελλάδα: Σχέσεις μεταξύ χώρου και χρόνου]

[doc_id=1391]

[Αγγλικά]

Η θερμοκρασία συνδέεται στενά με τον υδρολογικό κύκλο με πολλούς τρόπους και κυρίως με την εξατμισοδιαπνοή . Ο στόχος μας εδώ είναι να εξετάσουμε την πιθανή επίδραση των χωρικών χαρακτηριστικών στη μεταβλητότητα της θερμοκρασία στο χρόνο όσον αφορά στη μηνιαία απόλυτη μέγιστη / ελάχιστη και στη μέση μηνιαία σε όλη την Ελλάδα . Για να επιτευχθεί αυτό, αναλύονται τα δεδομένα θερμοκρασίας των σταθμών της Ελληνικής Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ) από το 1950. Η ανάλυση περιελάμβανε δύο βήματα: τον προσδιορισμό των περιοχών με παρόμοιες κλιματολογικές ιδιότητες και τη διερεύνηση των πιθανών συσχετίσεων της θερμοκρασίας στο χρόνο. Έτσι, οι χρονοσειρές κατηγοριοποιούνται σε τρεις ομάδες ανάλογα με τη θέση τους (ηπειρωτικοί, παράκτιοι και νησιωτικοί) και τέσσερις ομάδας σχετικά με την απόσταση του σταθμού από μια πόλη (στο κέντρο της πόλης, κοντά στο άκρο της πόλης, μακριά από το άκρο της πόλης) ή σε αεροδρόμιο. Καθεμία από τις χρονοσειρές στη συνέχεια εξετάζεται για (α) την επίδραση της αστικής θερμικής νησίδας, καθώς οι ελληνικές πόλεις επεκτάθηκαν στο χρόνο, (β) την επίδραση της γενικής ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας (NAO), (γ) τη σχέση τους με τα δεδομένα παγκόσμιας θερμοκρασίας και (δ) τη μεταβολή της εξατμοδιαπνοής που παρατηρήθηκε στην περιοχή.

PDF Πλήρες κείμενο (2010 KB)

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.17739.80164

Κατηγορίες: Εργασίες φοιτητών σε συνέδρια