Η ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον αστικό συγκοινωνιακό σχεδιασμό. Η περίπτωση της Αθήνας

Π. Λιακόπουλος, Η ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον αστικό συγκοινωνιακό σχεδιασμό. Η περίπτωση της Αθήνας, MSc thesis, Ιούλιος 2022.

[doc_id=2219]

[Ελληνικά]

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εξερεύνηση των διαθέσιμων εναλλακτικών και η ανάλυση της δυνατότητας ενσωμάτωσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο σύνθετο και πολύπλοκο αστικό περιβάλλον. Οι αστικές μετακινήσεις τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο κατα- λαμβάνουν μεγάλο ποσοστό της ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας κατά κεφαλήν. Σε όλες τις μεγάλες πόλεις ο συγκοινωνιακός σχεδιασμός προωθεί την χρήση ανανεώσιμων πη- γών ενέργειας εισάγοντας νέες τεχνολογίες. Τόσο οι συγκοινωνιακοί διαχειριστές όσο και οι πο- λίτες ενθαρρύνονται στην ενσωμάτωση αυτών των τεχνολογιών στην ζωή τους ενώ σιγά σιγά τα αστικά περιβάλλοντα τείνουν προς τον «εξηλεκτρισμό». Είναι όμως από μόνη της αυτή μια επαρ- κής συνθήκη για να μειώσουμε μετρήσιμα το ενεργειακό μας αποτύπωμα; Με ποιες συνθήκες και τι κόστος μπορεί να επιτευχθεί μια τέτοια μετάβαση και ποιο είναι το ιδανικό μείγμα στρατηγικών επιλογών για την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου. Στην συνέχεια μελετάται η περίπτωση των Αθηνών, που ως μια Ευρωπαϊκή μητρόπολη αντιμετω- πίζει τόσο το πρόβλημα του κυκλοφοριακού φόρτου όσο και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που προκύπτει από τον γηρασμένο στόλο οχημάτων των δημόσιων συγκοινωνιών. Αποτελεί λοιπόν ιδανική περιοχή μελέτης, αφού αποτυπωθεί η σημερινή κατάσταση και παρουσιαστούν τα χαρα- κτηριστικά του πολεοδομικού συγκροτήματος των Αθηνών, του κατά πόσον και με ποιους τρό- πους μπορεί το συγκοινωνιακό πλέγμα να ενσωματώσει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας τόσο σε επίπεδο τροχαίου υλικού, υιοθετώντας τις νέες τεχνολογίες όσο και σε επίπεδο υποδομών ώ- στε να επιτευχθεί ένα πιο βιώσιμο αστικό περιβάλλον και παράλληλα να ενθαρρύνονται οι πολίτες να χρησιμοποιούν τακτικά τα μέσα μαζικής μεταφοράς μειώνοντας έτσι το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα.

PDF Πλήρες κείμενο (9074 KB)