Βασικά τεχνικά και οικονομικά μεγέθη σχετικά με τη διαχείριση των υδατικών πόρων στη Θεσσαλία

Λ. Λαζαρίδης, Γ. Καλαούζης, Δ. Κουτσογιάννης, και Π. Μαρίνος, Βασικά τεχνικά και οικονομικά μεγέθη σχετικά με τη διαχείριση των υδατικών πόρων στη Θεσσαλία, Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου Διαχείριση Υδατικών Πόρων, Λάρισα, doi:10.13140/RG.2.1.4512.0249, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, 1996.

[doc_id=31]

[Ελληνικά]

Η ανάπτυξη της Θεσσαλίας, από τις αρχές του 20ου αιώνα, πέρασε από πολλές φάσεις με την κατασκευή έργων που σε κάθε εποχή κρίνονταν συμφέροντα κυρίως από πλευράς γεωργικής ανάπτυξης. Στο άμεσο μέλλον, τα έργα εκτροπής του Αχελώου θα δημιουργήσουν νέες συνθήκες για τη Θεσσαλία και την εθνική οικονομία γενικότερα. Ωστόσο, δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα συνολική έρευνα για την, κατά το δυνατό, βελτιστοποίηση των οικονομικών παραμέτρων, που να λαμβάνει υπόψη όχι μόνο την ενεργειακή απόδοση των έργων εκτροπής του Αχελώου, αλλά και τη γεωργική απόδοση καθώς και τις περιβαλλοντικές διαστάσεις. Στην εργασία αυτή δίνονται, πολύ συνοπτικά, τα πλέον βασικά τεχνικά, υδρολογικά, υδρογεωλογικά και οικονομικά μεγέθη των έργων ανάπτυξης υδατικών πόρων της Θεσσαλίας και των έργων εκτροπής Αχελώου. Από αυτά αποκτάται μια πρώτη εικόνα των παραμέτρων που θα υπεισέλθουν σε μια έρευνα, η οποία θα δώσει τα βέλτιστα σχήματα διαχείρισης των υδατικών πόρων, καθώς και μια εικόνα της πολιτικής που πρέπει να ακολουθηθεί στον προγραμματισμό και σχεδιασμό των έργων.

PDF Πλήρες κείμενο (294 KB)

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.4512.0249

Σημείωση:

Περίληψη της εργασίας αναδημοσιεύτηκε στο συλλογικό τόμο της Εθνικής Επιτροπής κατά της Ερημοποίησης "Ερημοποίηση - Επιστημονικές εργασίες Ελλήνων συγγραφέων", επιμέλεια Ο. Βαρελίδης, Ν. Γιάσογλου και Σ. Λιβέρης, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αθήνα 2004.

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. Stamatis, G., K. Parpodis, Α. Filintas and Ε. Zagana, Groundwater quality, nitrate pollution and irrigation environmental management in the Neogene sediments of an agricultural region in central Thessaly (Greece), Environmental Earth Sciences, 64 (4), 1081-1105, 2011.