Προσπάθεια στοχαστικής πρόγνωσης της βροχόπτωσης

N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, An attempt for stochastic forecasting of rainfall, 4th Meeting of AFORISM, Grenoble, Institut National Polytechnique de Grenoble, 1993.

[Προσπάθεια στοχαστικής πρόγνωσης της βροχόπτωσης]

[doc_id=103]

[Αγγλικά]

Παρουσιάζεται ένα σχήμα στοχαστικής προσομοίωσης υπό συνθήκη, το οποίο βασίζεται αφενός στο πρόσφατο μοντέλο ομοιοθεσίας υετογραφήματος καταιγίδας (scaling model of storm hyetograph) και αφετέρου στην ανάλυση και ταξινόμηση των τύπων καιρού της Ανατολικής Μεσογείου. Το σχήμα αυτό μορφοποιείται έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πρόγνωση της χρονικής εξέλιξης της βροχόπτωσης. Γίνεται προσαρμογή του μοντέλου ομοιοθεσίας σε δεδομένα από την Ελλάδα (λεκάνη Ευήνου). Το σχήμα προσομοίωσης διατυπώνεται σε τρόπο ώστε να χρησιμοποιεί (ως δέσμευση για την προσομοίωση) οποιαδήποτε πληροφορία είναι διαθέσιμη για το επεισόδιο βροχής. Η εφαρμογή του σχήματος περιλαμβάνει δύο βήματα: πρώτα παράγουμε τη διάρκεια και το συνολικό ύψος του επεισοδίου βροχής και μετά επιμερίζουμε το συνολικό ύψος σε διαδοχικά ωριαία ύψη. Εξετάζονται δύο διαφορετικοί τύποι συνθηκών. Ο πρώτος τύπος αφορά στην ενσωμάτωση των ωριαίων υψών βροχής που έχουν προηγηθεί. Ο δεύτερος αναφέρεται σε πληροφορίες που δίνονται από μετεωρολογικές προγνώσεις, βάσει των οποίων μπορεί να προσεγγιστεί η διάρκεια και το συνολικό ύψος βροχής.

PDF Πλήρες κείμενο (1214 KB)

Σχετικές εργασίες: