Εκτίμηση του κινδύνου ανεπάρκειας του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας σε συνθήκες έμμονης ξηρασίας

Δ. Κουτσογιάννης, Ι. Ναλμπάντης, και Ν. Μαμάσης, Εκτίμηση του κινδύνου ανεπάρκειας του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας σε συνθήκες έμμονης ξηρασίας, Πιθανότητα εμμένουσας ξηρασίας και υδροδότηση της Πρωτεύουσας, Αθήνα, doi:10.13140/RG.2.2.13244.03207, Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας, 1992.

[doc_id=108]

[Ελληνικά]

Η εργασία αυτή περιλαμβάνει δύο κύρια μέρη. Στο πρώτο μέρος αναλύονται τα υδρολογικά χαρακτηριστικά των χρονοσειρών βροχόπτωσης και απορροής στις λεκάνες Μόρνου και Βοιωτικού Κηφισού-Υλίκης. Από την ανάλυση αυτή διαπιστώνονται στατιστικά σημαντικές μακροχρόνιες πτωτικές τάσεις της βροχής και απορροής στην περιοχή Βοιωτικού Κηφισού-Υλίκης, καθώς επίσης και στατιστικά σημαντική πτωτική μετατόπιση των απορροών και στις δύο λεκάνες την τελευταία πενταετία. Η μετατόπιση αυτή οφείλεται σε αλλοίωση της κατανομής των βροχοπτώσεων στη διάρκεια του έτους, η οποία φαίνεται να αποτελεί κοινό χαρακτηριστικό της τελευταίας πενταετίας. Στο δεύτερο μέρος διατυπώνονται και διερευνώνται με τη μέθοδο της στοχαστικής προσομοίωσης διάφορα σενάρια εξέλιξης του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας για την επόμενη πενταετία. Τα σενάρια αυτά βασίζονται σε δύο εναλλακτικές υποθέσεις, ήτοι (1) της επανόδου σε ένα κανονικό υδρολογικό καθεστώς και (2) της συνέχισης της ξηρασίας με χαρακτηριστικά παρόμοια με αυτά που διαπιστώνονται από το ιστορικό δείγμα της προηγούμενης πενταετίας. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι υπό κανονικό υδρολογικό καθεστώς το σύστημα με κατάλληλες ενισχύσεις υπόγειου νερού δεν θα αντιμετωπίσει σοβαρό πρόβλημα, αλλά στην περίπτωση συνέχισης της ξηρασίας απαιτείται σοβαρή μείωση της κατανάλωσης προκειμένου να ανακτήσει το σύστημα επαρκή αξιοπιστία.

PDF Πλήρες κείμενο (1874 KB)

PDF Συμπληρωματικό υλικό:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.13244.03207