Ανάλυση γεωγραφικού συστήματος υδρολογικών πληροφοριών

Ι. Σπυράκος, Ι. Σταματάκη, και Δ. Κουτσογιάννης, Ανάλυση γεωγραφικού συστήματος υδρολογικών πληροφοριών, 2η συνάντηση Ελλήνων χρηστών του ArcInfo, Αθήνα, Marathon Data Systems, 1992.

[doc_id=109]

[Ελληνικά]

Περιγράφεται η μεθοδολογία της ανάπτυξης ενός συστήματος γεωγραφικής πληροφορίας για τη διαχείριση υδρολογικών δεδομένων που περιέχουν πληροφορία γεωγραφικού χαρακτήρα. Το σύστημα αυτό εφαρμόστηκε στα τρία υδατικά διαμερίσματα της Στερεάς Ελλάδας (Δυτικής και Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και Αττικής). Οι πληροφορίες που περιλαμβάνει είναι: (α) το τοπογραφικό ανάγλυφο (ψηφιακό μοντέλο εδάφους), (β) βοηθητικά χαρτογραφικά στοιχεία, (γ) το υδρογραφικό δίκτυο (δ) οι λεκάνες απορροής και (ε) οι υδρομετεωρολογικοί σταθμοί. Το σύστημα βασίστηκε αφενός στο λογισμικό πακέτο ARC/INFO και αφετέρου σε ένα σύνολο ανεξάρτητων προγραμμάτων που αναπτύχθηκαν σε γλώσσα C και περιβάλλον DOS. Τα προγράμματα αυτά παρέχουν τη δυνατότητα αυτοματοποίησης διάφορων τυπικών εργασιών υδρολογικού-τοπογραφικού χαρακτήρα, όπως υπολογισμού υψογραφικών καμπυλών, υπολογισμού και σχεδίασης μηκοτομών ποταμών, κτλ.

PDF Πλήρες κείμενο (1243 KB)