Τελική Έκθεση Β' Φάσης

Δ. Κουτσογιάννης, και Π. Μαρίνος, Τελική Έκθεση Β' Φάσης, Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάση 2, Τεύχος 32, 95 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Σεπτέμβριος 1995.

[doc_id=127]

[Ελληνικά]

Περιγράφονται οι στόχοι, το αντικείμενο, τα δεδομένα και τα αποτελέσματα της δεύτερης φάσης του ερευνητικού έργου. Η έκθεση ξεκινά με τη γενική περιγραφή των υδατικών διαμερισμάτων της Στερεάς Ελλάδας όπου αναφέρονται οι λεκάνες απορροής, τα γεωλογικά και υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά των υδατικών διαμερισμάτων, και τα υδατικά συστήματα με ιδιαίτερο διαχειριστικό ενδιαφέρον και με ιδιαίτερο υδρογεωλογικό ενδιαφέρον. Συνεχίζει με περιγραφή των εργασιών και των προϊόντων του ερευνητικού έργου. Στις εργασίες σχετικά με την επιφανειακή υδρολογία και το επιφανειακό υδατικό δυναμικό περιλαμβάνονται η αναβάθμιση του υπολογιστικού περιβάλλοντος για την διαχείριση και επεξεργασία υδρολογικών δεδομένων, η ανάπτυξη μεθοδολογίας για την επεξεργασία υδρολογικών δεδομένων, η κατάρτιση υδατικών ισοζυγίων, οι εκτιμήσεις υδατικού δυναμικού και η ανίχνευση κλιματικών τάσεων. Το σύστημα γεωγραφικής πληροφορίας που αναπτύχθηκε περιλαμβάνει τοπογραφικές πληροφορίες, και πληροφορίες επιφανειακής υδρολογίας, γεωλογίας και υδρογεωλογίας. Στα μαθηματικά μοντέλα που κατασκευάστηκαν περιλαμβάνονται μοντέλο στοχαστικής προσομοίωσης υδρολογικών χρονοσειρών με απλή τεχνική επιμερισμού, μοντέλο κατάρτισης όμβριων καμπυλών, και μοντέλα βελτιστοποίησης της διαχείρισης υδατικών συστημάτων. Η έκθεση καταλήγει με τη σύνοψη, τα συμπεράσματα και τις προτάσεις για περαιτέρω έρευνα.

PDF Πλήρες κείμενο (30107 KB)

Σχετικό έργο: Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάση 2

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. N. Malamos, and D. Koutsoyiannis, Bilinear surface smoothing for spatial interpolation with optional incorporation of an explanatory variable. Part 2: Application to synthesized and rainfall data, Hydrological Sciences Journal, 61 (3), 527–540, doi:10.1080/02626667.2015.1080826, 2016.

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. Kallioras, A., and P. Marinos, Water resources assessment and management of karst aquifer systems in Greece, Environmental Earth Sciences, 74(1), 83-100, doi:10.1007/s12665-015-4582-5, 2015.