Εκτίμηση της δομής αλληλεξάρτησης των ετήσιων βροχοπτώσεων με χρήση ενός μεγάλου δείγματος δεδομένων

T. Iliopoulou, S.M. Papalexiou, and D. Koutsoyiannis, Assessment of the dependence structure of the annual rainfall using a large data set, European Geosciences Union General Assembly 2013, Geophysical Research Abstracts, Vol. 15, Vienna, EGU2013-5276, doi:10.13140/RG.2.2.13080.19202, European Geosciences Union, 2013.

[Εκτίμηση της δομής αλληλεξάρτησης των ετήσιων βροχοπτώσεων με χρήση ενός μεγάλου δείγματος δεδομένων]

[doc_id=1335]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο:

PDF Συμπληρωματικό υλικό:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.13080.19202

Κατηγορίες: Εργασίες φοιτητών σε συνέδρια