Λογισμικό κατάρτισης όμβριων καμπύλων - Εγχειρίδιο χρήσης

Δ. Κουτσογιάννης, και Α. Μανέτας, Λογισμικό κατάρτισης όμβριων καμπύλων - Εγχειρίδιο χρήσης, Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάση 2, Τεύχος 13, 41 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Νοέμβριος 1995.

[doc_id=14]

[Ελληνικά]

Περιέχεται θεωρητική και τεχνική τεκμηρίωση, καθώς και οδηγίες χρήσης, του προγράμματος OMBRE, το οποίο αυτοματοποιεί την κατάρτιση όμβριων καμπυλών με βάση δεδομένα από βροχογράφους, αλλά και με δυνατότητα χρησιμοποίησης βοηθητικών δεδομένων από βροχόμετρα. Ειδικότερα, γίνεται ανάλυση της γενικής έκφρασης όμβριων καμπυλών, των εναλλακτικών τύπων συναρτήσεων κατανομής και της εκτίμησης των παραμέτρων. Παράλληλα, παρέχονται λεπτομερείς οδηγίες χρήσης του προγράμματος με επεξήγηση των εντολών και με παραδείγματα χρήσης του.

PDF Πλήρες κείμενο (4249 KB)

Σχετικό έργο: Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάση 2