Εκτίμηση εδαφικής διάβρωσης, στερεοαπορροής και αποθέσεων ταμιευτήρα από εμπειρικές μεθόδους με έμφαση στην επίδραση της βροχόπτωσης

Θ. Βαχαβιώλος, Εκτίμηση εδαφικής διάβρωσης, στερεοαπορροής και αποθέσεων ταμιευτήρα από εμπειρικές μεθόδους με έμφαση στην επίδραση της βροχόπτωσης, MSc thesis, 158 pages, Ιούλιος 2014.

[doc_id=1483]

[Ελληνικά]

Ελλείψει επιτόπιων μετρήσεων εδαφικής απώλειας ή στερεομεταφοράς, επιχειρείται η κατάρτιση ενός μεθοδολογικού πλαισίου -αποτελούμενου από εμπειρικές σχέσεις και μοντέλα- για την εκτίμηση των ετήσιων ποσοτήτων εδαφικής απώλειας, στερεοαπορροής και αποθέσεων φερτών υλικών. Σκοπό της εργασίας αποτελεί η εκτίμηση του όγκου αποθέσεων για τη διαστασιολόγηση του νεκρού όγκου φράγματος Τσικνιά, στον ομώνυμο χείμαρρο και τη λεκάνη απορροής που αναπτύσσεται στο κεντρικό τμήμα της Λέσβου. Εφαρμόζονται τα μοντέλα RUSLE (Renard et al., 1997) και Gavrilovic (Gavrilovic, 1988) για την εκτίμηση της εδαφικής απώλειας, ο συντελεστής στερεοαπορροής (Vanoni, 1975) για τον προσδιορισμό της στερεοαπορροής και η μεθοδολογία των Lara and Pemberton (1963) για την εκτίμηση του συνολικού όγκου αποθέσεων στον ταμιευτήρα. Δίνεται έμφαση στην ανάλυση της διαβρωτικότητας της βροχόπτωσης, που θεωρείται ο σημαντικότερος παράγοντας επηρεασμού της διάβρωσης. Εκτελούνται αναλυτικοί υπολογισμοί εκτίμησης του R (Renard and Freimeund, 1994) από επεξεργασία στοιχείων βροχογράφου για ένα σύνολο 12 ετών. Τα αποτελέσματα συγκρίνονται με αντίστοιχα που προκύπτουν από εμπειρικές σχέσεις και παράλληλα αξιοποιούνται στην κατάρτιση ενδεικτικών εμπειρικών σχέσεων εκτίμησης του R. Η εφαρμογή της RUSLE πραγματοποιείται και σε περιβάλλον λογισμικού γεωπληροφορικής (arcGIS), για τη θεώρηση της χωρικής διακύμανσης των μεγεθών στους υπολογισμούς καθώς και την αξιοποίηση της δυνατότητας προσδιορισμού των πιο ευάλωτων στη διάβρωση περιοχών μέσω της κατάρτισης χαρτών. Επίσης, βάσει των προσφερόμενων δυνατοτήτων των ΣΓΠ επιχειρείται η εξαίρεση των περιοχών απόθεσης από τους υπολογισμούς εκτίμησης της εδαφικής απώλειας, επιδιώκοντας το μετριασμό ενδεχόμενων υπερεκτιμήσεων.

PDF Πλήρες κείμενο (15320 KB)