Φειδωλή στοχαστική μοντελοποίηση βασισμένη στη εντροπία για μεταβαλλόμενες υδροκλιματικής διεργασίες

D. Koutsoyiannis, Parsimonious entropy-based stochastic modelling for changing hydroclimatic processes, European Geosciences Union General Assembly 2015, Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, Vienna, EGU2015-4461, doi:10.13140/RG.2.2.13951.82089, European Geosciences Union, 2015.

[Φειδωλή στοχαστική μοντελοποίηση βασισμένη στη εντροπία για μεταβαλλόμενες υδροκλιματικής διεργασίες]

[doc_id=1533]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο (1040 KB)

PDF Συμπληρωματικό υλικό:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.13951.82089