Η ποσοτική διάσταση της ΟΠΥ 2000/60

Α. Ευστρατιάδης, Α. Κουκουβίνος, Ν. Μαμάσης, και Δ. Κουτσογιάννης, Η ποσοτική διάσταση της ΟΠΥ 2000/60, Η Οδηγία 2000/60 και η Προστασία των Εσωτερικών Υδάτων: Έρευνα και Προοπτικές, Αθήνα, Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, Ειδική Γραματεία Υδάτων – Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, 2015.

[doc_id=1541]

[Ελληνικά]

Αναδεικνύονται τα βασικά προβλήματα που προέκυψαν κατά την εφαρμογή του α΄κύκλου της Οδηγίας-Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ στην Ελλάδα, εξαιτίας της υποβαθμισμένης ποσοτικής διάστασης της ίδιας της ΟΠΥ και αλλά και εξαιτίας της ένδειας υδρομετρικών δεδομένων στη χώρα και άλλων προβλημάτων που σχετίζονται με τις ελληνικές ιδιαιτερότητες. Ακόμη, συζητάται πώς τα προβλήματα αυτά μπορούν να αμβλυνθούν ενόψει της έναρξης του β΄κύκλου εφαρμογής της ΟΠΥ, και πώς εν γένει το νερό μπορεί να αποτελέσει αναπτυξιακό μοχλό για τη χώρα.

PDF Πλήρες κείμενο (787 KB)