Αισθητική αξιολόγηση των ανεμογεννητριών σε στοχαστικό πλαίσιο: Μελέτη περίπτωσης νήσου Τήνου, Ελλάδα

E. Manta, R. Ioannidis, G.-F. Sargentis, and A. Efstratiadis, Aesthetic evaluation of wind turbines in stochastic setting: Case study of Tinos island, Greece, European Geosciences Union General Assembly 2020, Geophysical Research Abstracts, Vol. 22, Vienna, EGU2020-5484, doi:10.5194/egusphere-egu2020-5484, 2020.

[Αισθητική αξιολόγηση των ανεμογεννητριών σε στοχαστικό πλαίσιο: Μελέτη περίπτωσης νήσου Τήνου, Ελλάδα]

[doc_id=2025]

[Αγγλικά]

Οι ανεμογεννήτριες είναι μεγάλης κλίμακας τεχνικές υποδομές που μπορεί να προκαλέσουν σημαντικές κοινωνικές αντιδράσεις, εξαιτίας της αναμενόμενης αισχητικής όχλησης. Από την άλλη πλευρά, η αισθητική αποτελεί ένα ισχυρά υποκειμενικό ζήτημα, οπότε κάθε απόπειρα προς την κατεύθυνση της ποσοτικοποίησής της προϋποθέτει να ληφθεί υπόψη η αβεβαιότητα που προέρχεται από τον υποκειμενισμό. Στην εργασία αυτή, λαμβάνοντας ως παράδειγμα το νησί της Τήνου στις Κυκλάδες (Αιγαίο, Ελλάδα), παρουσιάζουμε μια μεθοδολογία στοχαστικής βάσης για την εκτίμηση της εφικτότητας ανάπτυξης αιολικών πάρκων σε όρους αισθητικών επιπτώσεων. Αρχικά, έγινε μια ανάλυση πεδίου με φωτογραφική αποτύπωση, τρισδιάστατη απεικόνιση και συλλογή της γνώμης του στοχετευμένου πληθυσμού, όσον αφορά στην ανάπτυξη αιολικών πάρκων στο νησί. Στη συνέχεια, εκτιμήθηκαν οι μετασχηματισμοί του τοπίου που θα προκληθούν από τις ανεμογεννήτριες, σύμφωνα με τη θεωρία της αισθητικής, οι οποίοι απεικονίζονται χρησιμοποιώντας κατάλληλα εργαλεία χωρικής ανάλυσης σε περιβάλλον ΣΓΠ. Οι εικόνες τρισδιάστατης αναπαράστασης μαζί με τους χάρτες αξιολοθγούνται τελικά μέσω στοχαστικής ανάλυσης, ώστε να ποσοτικοποιήσουμε τις αισθητικές επιπτώσεις στο τοπίο και την όχληση της τοπικής κοινότητας.

PDF Πλήρες κείμενο:

Βλέπε επίσης: https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2020/EGU2020-5484.html

Κατηγορίες: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, Εργασίες φοιτητών σε συνέδρια