Χωροχρονική ομαδοποίηση των ακραίων παροχών και η σημασία της στην ασφάλιση έναντι πλημμυρών

K. Papoulakos, Spatiotemporal clustering of streamflow extremes and relevance for flood insurance, Diploma thesis, Department of Water Resources and Environmental Engineering – National Technical University of Athens, Νοέμβριος 2021.

[Χωροχρονική ομαδοποίηση των ακραίων παροχών και η σημασία της στην ασφάλιση έναντι πλημμυρών]

[doc_id=2162]

[Αγγλικά]

Η επιστημονική έρευνα έχει αποκαλύψει τη σημασία της δυναμικής Hurst-Kolmogorov, η οποία χαρακτηρίζεται από ισχυρή συσχέτιση και υψηλή αβεβαιότητα στις μεγάλες κλίμακες, στην εκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου, όπως για παράδειγμα στο πεδίο της διάρκειας πλημμυρικών γεγονότων. Παρ' όλα αυτά, οι κλασσικές μέθοδοι εκτίμησης ρίσκου στον τομέα των ασφαλειών έναντι πλημμύρας διατυπώνονται υπό την παραδοχή της ανεξαρτησίας των ακραίων πλημμυρικών γεγονότων στον χρόνο, η οποία όμως δε συνάδει με τις πραγματικές υδρομετεωρολογικές διαδικασίες οι οποίες παρουσιάζουν μακροπρόθεσμη εμμονή. Επιπροσθέτως, οι ασφαλιστέες απώλειες λόγω πλημμύρας θεωρούνται ανεξάρτητες και μη καταστροφικές (σε οικονομικούς όρους) για τις ασφαλιστικές εταιρείες εξαιτίας της ευρέως διαδεδομένης αντίληψης του περιορισμένου κινδύνου σχετικά με τις καταστροφικά μεγάλες απώλειες από πλημμυρικά γεγονότα.

Μιας και η ακριβής εκτίμηση του ρίσκου είναι θεμελιώδης διαδικασία που ακολουθείται στον κλάδο των ασφαλειών και αντασφαλειών έναντι πλημμύρας, η παρούσα εργασία διερευνά τις επιπτώσεις της μη ικανοποίησης των παραπάνω υποθέσεων, προλειαίνοντας τον δρόμο για μια βαθύτερη κατανόηση των υποκείμενων μηχανισμών ομαδοποίησης των ακραίων πλημμυρικών παροχών. Έχοντας αυτό το σκοπό, η εργασία εφαρμόζει μια χωροχρονική ανάλυση των χρονοσειρών παροχών της βάσης δεδομένων US-CAMELS μέσω της μεθόδου των υπερβάσεων πάνω από ένα κατώφλι (peak-over-threshold method). Αναλυτικότερα, για κάθε έναν από τους εξεταζόμενους σταθμούς μέτρησης της US-CAMELS, υπολογίστηκε το αποκαλούμενο συλλογικό ρίσκο S (collective risk), το οποίο είναι μια συνήθης πρακτική που ακολουθείται στον κλάδο των ασφαλειών και αντασφαλειών.

Πέρα από την επίδραση των μηχανισμών ομαδοποίησης στο συλλογικό ρίσκο S, εξετάστηκε η επιρροή που έχουν αυτοί οι μηχανισμοί σε συγκεκριμένα ακόμα χαρακτηριστικά των πλημμυρικών γεγονότων που ξεπερνούσαν ένα επιλεχθέν κατώφλι, όπως στη διάρκεια, την ένταση και τα διαστήματα επαναφοράς τους. Επιπλέον, αναπτύχθηκαν στοχαστικές προσεγγίσεις που αφορούσαν τη συσχέτιση ανάμεσα στο συλλογικό ρίσκο S, σε συγκεκριμένες ιδιότητες των ακραίων πλημμυρικών γεγονότων και στα πραγματικά ιστορικά στοιχεία αποζημιώσεων τα οποία δημοσίευσε πρόσφατα η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Διαχείρισης Έκτακτων Αναγκών των ΗΠΑ (FEMA) στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ασφάλισης Έναντι Πλημμυρών (NFIP).

Ακόμα, σχετικά με τους μηχανισμούς κατακρήμνισης, η ύπαρξη εμμονής στα ετήσια μεγέθη βροχής δημιουργεί την προσδοκία ανάλογης συμπεριφοράς στα μέγιστα των βροχοπτώσεων, φαινόμενο το οποίο αναμένεται να εκδηλωθεί και στους μηχανισμούς ομαδοποίησης πλημμυρών. Για το λόγο αυτό, στο πλαίσιο μιας μελέτης περίπτωσης, διερευνήθηκε ο βαθμός συσχέτισης του συλλογικού ρίσκου S με στοιχεία πραγματικών αποζημιώσεων λόγω πλημμύρας που έχουν δοθεί στον Ελλαδικό χώρο.

PDF Πλήρες κείμενο: