Θεωρητικό πλαίσιο για τη στοχαστική σύνθεση της μεταβλητότητας των βασικών διεργασιών του υδρολογικού κύκλου σε παγκόσμια κλίμακα και εκτίμηση των ορίων προβλεψιμότητάς τους υπό μακροπρόθεσμη εξάρτηση

P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, and D. Koutsoyiannis, Theoretical framework for the stochastic synthesis of the variability of global-scale key hydrological-cycle processes and estimation of their predictability limits under long-range dependence, IAHS 100th Anniversary – 11th IAHS-AISH Scientific Assembly 2022, Montpellier, France, IAHS2022-610, International Association of Hydrological Sciences, 2022.

[Θεωρητικό πλαίσιο για τη στοχαστική σύνθεση της μεταβλητότητας των βασικών διεργασιών του υδρολογικού κύκλου σε παγκόσμια κλίμακα και εκτίμηση των ορίων προβλεψιμότητάς τους υπό μακροπρόθεσμη εξάρτηση]

[doc_id=2211]

[Αγγλικά]

PDF Συμπληρωματικό υλικό:

Βλέπε επίσης: https://meetingorganizer.copernicus.org/IAHS2022/IAHS2022-610.html