Επίδραση μετεωρολογικών μεταβλητών στην ενεργειακή κατανάλωση ιστιοφόρων

Α. Καφετζιδάκης, Επίδραση μετεωρολογικών μεταβλητών στην ενεργειακή κατανάλωση ιστιοφόρων, Διπλωματική εργασία, Ιούλιος 2022.

[doc_id=2220]

[Ελληνικά]

Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη της επίδρασης των μετεωρολογικών μεταβλητών στην ενεργειακή κατανάλωση των ιστιοφόρων σκαφών. Στο πρώτο στάδιο της εργασίας παρουσιάζονται θεωρητικά στοιχεία για τα ιστιοφόρα σκάφη, ενώ αναλύεται ο τρόπος πλεύσης των ιστιοπλοϊκών και η αεροδυναμική των ιστίων. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στη ναυτική μετεωρολογία και κατασκευάζεται πίνακας για τον υπολογισμό της ισχύος του ανέμου, συναρτήσει της ταχύτητας αυτού και της επιφάνειας των ιστίων. Ακολούθως, παρουσιάζονται οι ενεργειακές καταναλώσεις των ιστιοφόρων σκαφών ενώ παρατίθεται και αναλύεται πίνακας με πραγματικά δεδομένα από πλεύσεις ιστιοφόρων σκαφών. Τέλος, εξετάζονται 11 διαφορετικά σενάρια πλεύσης για μία σύνθετη θαλάσσια διαδρομή, με συγκεκριμένο τύπο ιστιοπλοϊκού σκάφους αναψυχής. Για τα διαφορετικά αυτά σενάρια, αποτυπώνονται συγκριτικά διαγράμματα που αφορούν την ταχύτητα του σκάφους, τη συνολική διάρκεια διαδρομής, τη συνολική κατανάλωση καυσίμου, την ιπποδύναμη του σκάφους και την ενέργεια για το σύνολο της διαδρομής. Τέλος, παρατίθενται τα συμπεράσματα της παρούσας εργασίας

PDF Πλήρες κείμενο (3538 KB)