Μοντελοποίηση χωροθέτησης αιολικού πάρκου σε περιβάλλον ΣΓΠ. Εφαρμογή στο νησί της Ζακύνθου.

Σ. Λούτζης, Μοντελοποίηση χωροθέτησης αιολικού πάρκου σε περιβάλλον ΣΓΠ. Εφαρμογή στο νησί της Ζακύνθου., Διπλωματική εργασία, Ιούλιος 2022.

[doc_id=2221]

[Ελληνικά]

Με άμεσο σκοπό ο ενεργειακός τομέας της Ελλάδας να συμβαδίσει με τις ευρωπαϊκές οδηγίες σχετικά με την ανάπτυξη τον ΑΠΕ, αλλά και με σκοπό την δημιουργία ενεργειακού μείγματος ανεξάρτητο εξωτερικές πηγές ενέργειας, η Ελλάδα έχει κληθεί να υλοποιήσει ένα σύνολο ενεργειακών έργων. Η ανάπτυξη τους όμως εγκυμονεί κίνδυνους, καθώς η οικονομική βιωσιμότητα αυτών των έργων δεν είναι εξασφαλισμένη. Αναγκαία είναι η αειφόρος ανάπτυξη, με γνώμονα την αποδοτικότερη απολαβή αγαθών με σεβασμό προς το φυσικό περιβάλλον και το πολιτιστικό υπόβαθρο της κάθε περιοχής. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μεθοδολογία χωροθέτησης ΑΠ και αναπτύσσεται μοντέλο σε περιβάλλον ΣΓΠ που την εφαρμόζει. Τη βάση, στην οποία στηρίχθηκε η μεθοδολογία, αποτελεί η ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία , οι Ευρωπαϊκές οδηγίες καθώς και η επιστημονική βιβλιογραφία. Έγινε ανάπτυξη μιας διαδικασίας χωροθέτησης που μπορεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στην ποικιλότητα των χαρακτηριστικών των διαφόρων γεωγραφικών τμημάτων της Ελλάδας. Συνοπτικά, η μεθοδολογία χωρίζεται σε τρία επιμέρους τμήματα: την Παραγωγή Περιοχών Αποκλεισμού, την Αξιολόγηση Περιοχής Μελέτης και την Πολυκριτηριακή Ανάλυση. Το πρώτο τμήμα αποκλείει όλες τις ασύμβατές περιοχές που υποδεικνύει η νομοθεσία, το δεύτερο τμήμα αξιολογεί την περιοχή μελέτης στα πλαίσια 8 τεχνοοικονομικών και περιβαλλοντικών κριτηρίων και στο τελευταίο τμήμα εφαρμόζεται μια Πολυκριτηριακή Ανάλυση με συντελεστές βαρύτητας για κάθε ένα κριτήριο. Δυνατή είναι η χρήση των αποτελεσμάτων της εκτέλεσης του μοντέλου με σκοπό την αξιολόγηση των ήδη υλοποιημένων εγκαταστάσεων ΑΠ και των αιτήσεων αδειοδότησης για μελλοντικά έργα. Στα πλαίσια της εργασίας πραγματοποιείται εκτέλεση του μοντέλου με περιοχή μελέτης το νησί της Ζακύνθου. Σκοπός της εφαρμογής, πέρα από την βέλτιστη χωροθέτηση ΑΠ στο νησί της Ζακύνθου, είναι και η κατανόηση της μεθοδολογίας που εφαρμόζει το μοντέλο.

PDF Πλήρες κείμενο (4665 KB)