Στοχαστικός επιμερισμός βροχής στο χώρο και το χρόνο με περιορισμένα δεδομένα

D. Koutsoyiannis, C. Onof, and H. S. Wheater, Stochastic disaggregation of spatial-temporal rainfall with limited data, 26th General Assembly of the European Geophysical Society, Geophysical Research Abstracts, Vol. 3, Nice, doi:10.13140/RG.2.2.28874.36800, European Geophysical Society, 2001.

[Στοχαστικός επιμερισμός βροχής στο χώρο και το χρόνο με περιορισμένα δεδομένα]

[doc_id=53]

[Αγγλικά]

Παρά την ευρεία διάδοση των δεδομένων από ραντάρ σε πολλές χώρες, η διαθεσιμότητα δεδομένων βροχής παραμένει ένας σημαντικός περιοριστικός παράγοντας σε πολλές περιοχές στον κόσμο. Στην περίπτωση περιορισμένων δεδομένων, ένα χωροχρονικό στοχαστικό μοντέλο βροχής θα πρέπει να προσαρμοστεί χρησιμοποιώντας μόνο συμβατικά βροχομετρικά δεδομένα. Το πρόβλημα αυτό εξερευνάται σε μια πραγματική περίπτωση στο Ηνωμένο Βασίλειο με αποτελέσματα που δείχνουν ότι η προσαρμογή του μοντέλου είναι εφικτή. Αν ένα χωροχρονικό μοντέλο βροχής μπορεί να βαθμονομηθεί με αξιόπιστο τρόπο με περιορισμένα βροχομετρικά δεδομένα, τότε μπορεί να αξιοποιηθεί για τον εμπλουτισμό της διαθέσιμης ιστορικής βροχομετρικής πληροφορίας για σκοπούς υδρολογικής προσομοίωσης. Για παράδειγμα, αν είναι διαθέσιμα βροχομετρικά δεδομένα σε διάφορες θέσεις σε ημερήσια κλίμακα, αλλά τα δεδομένα σε λεπτότερη κλίμακα είναι πολύ σπανιότερα (π.χ. μια μοναδική ωριαία χρονοσειρά), τότε μπορεί να καταστρωθεί ένα πλαίσιο στοχαστικού επιμερισμού για τον επιμερισμό των ημερήσιων ιστορικών δεδομένων σε ωριαία κλίμακα. Το πλαίσιο αυτό ολοκληρώνει το λεπτομερές χωροχρονικό μοντέλο βροχής με απλούστερα πολυμεταβλητά στοχαστικά μοντέλα και κατάλληλες τεχνικές στοχαστικού επιμερισμού. Ο έλεγχός του στην ίδια πιο πάνω πραγματική περίπτωση δείχνει ότι παράγει συνεπείς ωριαίες χρονοσειρές και αναπαράγει ικανοποιητικά τα πραγματικά υετογραφήματα.

PDF Πλήρες κείμενο:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.28874.36800

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. Debele, B., R. Srinivasan and J. Yves Parlange, Accuracy evaluation of weather data generation and disaggregation methods at finer timescales, Advances in Water Resources, 30(5), 1286-1300, 2007.
2. Debele, B., R. Srinivasan and J.Y. Parlange, Hourly analyses of hydrological and water quality simulations using the ESWAT model, Water Resources Management, 23 (2), 303-324, 2009.

Κατηγορίες: Στοχαστικός επιμερισμός, Μοντέλα βροχής, Στοχαστική