Εφαρμογή τηλεπισκοπικών μεθόδων για την εκτίμηση της εξατμοδιαπνοής στη Θεσσαλική πεδιάδα

A. Tsouni, D. Koutsoyiannis, C. Contoes, N. Mamassis, and P. Elias, Application of satellite-based methods for estimating evapotranspiration in Thessalia plain, Greece, EGS-AGU-EUG Joint Assembly, Geophysical Research Abstracts, Vol. 5, Nice, doi:10.13140/RG.2.1.3221.7840, European Geophysical Society, 2003.

[Εφαρμογή τηλεπισκοπικών μεθόδων για την εκτίμηση της εξατμοδιαπνοής στη Θεσσαλική πεδιάδα]

[doc_id=591]

[Αγγλικά]

Η εκτίμηση της εξατμοδιαπνοής με συνδυασμένη χρήση επίγειων μετεωρολογικών μετρήσεων και δορυφορικών δεδομένων έχει μελετηθεί αρκετά και έχουν αναπτυχθεί διάφορες μέθοδοι για το σκοπό αυτό. Σε αυτή την εφαρμογή υπολογίστηκε η ημερήσια εξατμοδιαπνοή στη Θεσσαλική πεδιάδα στη λεκάνη απορροής του Πηνειού για τη θερινή περίοδο του 2001 (Ιούνιος-Αύγουστος). Τα δορυφορικά δεδομένα χρησιμοποιήθηκαν για όσες μέρες ήταν διαθέσιμα. Εφαρμόστηκαν δύο διαφορετικές τηλεπισκοπικές μέθοδοι, οι οποίες και συγκρίθηκαν με τη μέθοδο αναφοράς FAO Penman-Monteith. Χρησιμοποιήθηκαν δορυφορικά δεδομένα, μετά από την απαραίτητη επεξεργασία, σε συνδυασμό με επίγεια δεδομένα από τρεις μετεωρολογικούς σταθμούς. Οι μέθοδοι, μετά την προσαρμογή τους, αξιοποιούν τα υπέρυθρα κανάλια 4 και 5 και τα ορατά κανάλια 1 και 2 των δορυφορικών εικόνων NOAA-AVHRR προκειμένου να υπολογίσουν τη θερμοκρασία στην επιφάνεια και τη λευκαύγεια, αντίστοιχα. Η πρώτη τηλεπισκοπική μέθοδος απαιτεί μέσες θερμοκρασίες στην επιφάνεια, για τις οποίες χρησιμοποιήθηκαν δορυφορικές εικόνες NOAA-15, ενώ για τη δεύτερη χρησιμοποιήθηκε συνδυασμός δορυφορικών εικόνων NOAA-14 και ΝΟΑΑ-15, προκειμένου να υπολογιστεί ο ρυθμός αύξησης της θερμοκρασίας τις πρωινές ώρες. Τα αποτελέσματα της εφαρμογής είναι ικανοποιητικά, ιδίως για την πρώτη μέθοδο. Στο μέλλον προγραμματίζεται ο συνδυασμός αυτών των δορυφορικών δεδομένων με λεπτομερή δεδομένα χρήσης γης και κάλυψης γης βασισμένα σε δορυφορικά δεδομένα υψηλής διακριτότητας.

PDF Πλήρες κείμενο:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.3221.7840

Σχετικές εργασίες:

Κατηγορίες: Εργασίες φοιτητών σε συνέδρια