Σχέδιο διαχείρισης των υδατικών πόρων περιοχής Καρδίτσας

Α. Ευστρατιάδης, Α. Τέγος, Γ. Καραβοκυρός, Ι. Κυριαζοπούλου, και Ι. Βαζίμας, Σχέδιο διαχείρισης των υδατικών πόρων περιοχής Καρδίτσας, Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Συστημάτων σε Σύζευξη με Εξελιγμένο Υπολογιστικό Σύστημα (ΟΔΥΣΣΕΥΣ), Τεύχος 16, 132 pages, ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές Α.Ε., Αθήνα, Δεκέμβριος 2006.

[doc_id=769]

[Ελληνικά]

Το παρόν τεύχος αναφέρεται στο Διαχειριστικό Σχέδιο της πιλοτικής περιοχής της Καρδίτσας, στην εκπόνηση του οποίου συνέβαλαν η ερευνητική ομάδα της ΝΑΜΑ Α.Ε., σε συνεργασία με τη ΔΕΥΑ Καρδίτσας και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Το σχετικό παραδοτέο εντάσσεται στην Ενότητα Εργασίας 8, με τίτλο «Πιλοτικές Εφαρμογές». Σκοπός των Πιλοτικών Εφαρμογών είναι ο έλεγχος και αξιολόγηση του προϊόντος σε συστήματα υδατικών πόρων με διαφορετικά χαρακτηριστικά, τόσο ως προς την υδροκλιματικό καθεστώς και την κλίμακα των έργων, όσο και ως προς το θεσμικό και διοικητικό πλαίσιο της διαχείρισης τους. Μετά την ολοκλήρωση των πιλοτικών εφαρμογών, το προϊόν επανεξετάστηκε σε όλα του τα επίπεδα (θεωρητικό υπόβαθρο, σχεδιασμός και υλοποίηση λογισμικού), προτού λάβει την οριστική του μορφή. Το τεύχος περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες, οι οποίες είναι σε συμφωνία με το πλαίσιο που προδιαγράφεται στο Τεχνικό Παράρτημα της Σύμβασης: (α) περιγραφή της περιοχής μελέτης, (β) περιγραφή του υδροσυστήματος, (γ) δεδομένα και επεξεργασίες, (δ) εκτίμηση υδατικών αναγκών, (ε) εκτίμηση υδρολογικών εισροών, (στ) διαχείριση υδροσυστήματος, (ζ) προσομοίωση ποιοτικών παραμέτρων, (η) χρηματοοικονομική ανάλυση, και (θ) συμπεράσματα και προτάσεις.

PDF Πλήρες κείμενο (5557 KB)

PDF Συμπληρωματικό υλικό:

Σχετικό έργο: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Συστημάτων σε Σύζευξη με Εξελιγμένο Υπολογιστικό Σύστημα (ΟΔΥΣΣΕΥΣ)

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. #Strosser P., J. Roussard, B. Grandmougin, M. Kossida, I. Kyriazopoulou, J. Berbel, S. Kolberg, J. A. Rodríguez-Díaz, P. Montesinos, J. Joyce, T. Dworak, M. Berglund, and C. Laaser, EU Water saving potential (Part 2 – Case Studies), Berlin, Allemagne, Ecologic – Institute for International and European Environmental Policy, 101 pp., 2007.

Κατηγορίες: Βιβλιογραφία μαθήματος: Διαχείριση υδατικών πόρων