Η εντροπία ως ερμηνευτική έννοια και ως εργαλείο μοντελοποίησης στην υδρολογία

D. Koutsoyiannis, Entropy as an explanatory concept and modelling tool in hydrology, Invited lecture, Rome, doi:10.13140/RG.2.2.31902.13124, Università di Roma "La Sapienza", 2008.

[Η εντροπία ως ερμηνευτική έννοια και ως εργαλείο μοντελοποίησης στην υδρολογία]

[doc_id=879]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.31902.13124