Εμπειρογνωμοσύνη για τον ποιοτικό έλεγχο των μελετών του έργου "Υδροδότηση Πάτρας από τους Ποταμούς Πείρο και Παραπείρο"

[proj_id=137]

Περίοδος εκτέλεσης: Οκτώβριος 2004–Δεκέμβριος 2004

Προϋπολογισμός: €13 800

Ανάθεση: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων

Ανάδοχοι:

  1. Α. Ανδρεαδάκης
  2. Δ. Κουτσογιάννης
  3. Μ. Αφτιάς

Το έργο "Υδροδότηση Πάτρας από τους Ποταμούς Πείρο και Παραπείρο" αποσκοπεί στην αντιμετώπιση του προβλήματος υδροδότησης του βορειοδυτικού τμήματος του Νομού Αχαΐας και ειδικότερα στην υδροδότηση της Πάτρας, της Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙΠΕ) Πάτρας καθώς και δήμων ή κοινοτήτων της βορειοδυτικής Αχαΐας με καλής ποιότητας νερό. Για την ένταξή του στα έργα που χρηματοδοτούνται από το ευρωπαϊκό Ταμείο Συνοχής απαιτείται ποιοτικός έλεγχος των μελετών, ο οποίος έγινε στα πλαίσια αυτής της εμπειρογνωμοσύνης. Οι επί μέρους στόχοι της εμπειρογνωμοσύνης είναι: (1) η επαλήθευση της ωριμότητας του έργου ως προς τις απαιτούμενες μελέτες και αδειοδοτήσεις, (2) η πιστοποίηση της αλληλουχίας των μελετών, και (3) η επαλήθευση του σχεδιασμού ως προς τη μεθοδολογία και τις τεχνικές παραδοχές μέσα από τον έλεγχο της ποιότητας των μελετών.

Έγγραφα: