Στάδιο: Ανάπτυξη κριτηρίων και μεθοδολογιών αξιολόγησης και επεξεργασίας δεδομένων επιφανειακής υδρολογίας (Β), Εργασία Β1.2, Β2.2, Β3.2, Β4.2, Β5.2

[No English title available], Hydroscope: Creation of a National Databank for Hydrological and Meteorological Information, Contractor: Department of Water Resources, Hydraulic and Maritime Engineering – National Technical University of Athens, 111 pages, Ministry of Environment, Planning and Public Works, 1993.

[doc_id=341]

[Greek]

PDF Full text (9689 KB)

Related project: Hydroscope: Creation of a National Databank for Hydrological and Meteorological Information