Μοντέλο επιμερισμού υετογραφήματος καταιγίδας

D. Koutsoyiannis, and G. Tsakalias, A disaggregation model for storm hyetographs, 3rd Meeting of AFORISM, Athens, doi:10.13140/RG.2.2.28343.52649, National Technical University of Athens, 1992.

[Μοντέλο επιμερισμού υετογραφήματος καταιγίδας]

[doc_id=106]

[Αγγλικά]

Παρουσιάζεται μια τεχνική για τον επιμερισμό της βροχόπτωσης σε μικρή χρονική κλίμακα. Η τεχνική αυτή μπορεί να παράγει συνθετικά υετογραφήματα επεισοδίων βροχής με τυχαίο σχήμα και μπορεί να συνδυαστεί με διάφορα μοντέλα βροχής, για οποιαδήποτε δομή αυτοσυσχέτισης του ύψους βροχής μέσα στο επεισόδιο. Η τεχνική αυτή έχει ένα γενικευμένο αλλά και απλό ως προς τη χρήση μαθηματικό υπόβαθρο που αξιοποιεί μαθηματικές ιδιότητες της κατανομής γάμα, η οποία είναι η πιο τυπική κατανομή για την περιγραφή υψών βροχής σε μικρή χρονική κλίμακα. Ειδικότερα, μελετάται σε λεπτομέρεια η εφαρμογή της τεχνικής για τρεις περιπτώσεις μοντέλων βροχής, ήτοι (α) για Μαρκοβιανή δομή της ανέλιξης της βροχής σε διακριτό χρόνο, (β) για Μαρκοβιανή δομή της ανέλιξης της βροχής σε συνεχή χρόνο, η οποία ισοδυναμεί με δομή ARMA(1,1) σε διακριτό χρόνο και (γ) για δομή τύπου απλής ομοιοθεσίας (simple scaling). Τα αποτελέσματα της εφαρμογής και για τις τρεις περιπτώσεις είναι πολύ καλά, δηλαδή το μοντέλο επιμερισμού διατηρεί τα στατιστικά χαρακτηριστικά και τη στοχαστική δομή των επιμερισμένων υψών βροχής.

PDF Πλήρες κείμενο (589 KB)

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.28343.52649

Σχετικές εργασίες:

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. D. Koutsoyiannis, and D. Pachakis, Deterministic chaos versus stochasticity in analysis and modeling of point rainfall series, Journal of Geophysical Research-Atmospheres, 101 (D21), 26441–26451, doi:10.1029/96JD01389, 1996.