Τυποποίηση ιστορικών πλημμυρών με βάση την οδηγία 2007/60/ΕΚ

Α. Αλεξίου, Τυποποίηση ιστορικών πλημμυρών με βάση την οδηγία 2007/60/ΕΚ, Μεταπτυχιακή εργασία, 167 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιούνιος 2013.

[doc_id=1370]

[Ελληνικά]

Αντικείμενο της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας είναι, αρχικά, η περιγραφή και ανάλυση της βάσης δεδομένων ιστορικών πλημμυρών που ορίζεται από την Οδηγία 2007/60/ΕΚ για τις πλημμύρες και η δημιουργία μιας "ταυτότητας" για τα πλημμυρικά επεισόδια που περιέχονται σε αυτή. Απώτερος στόχος της δημιουργίας της είναι η σύνδεση των τυχόν καταστροφών με το ύψος της βροχόπτωσης που έπεσε στην περιοχή την ημέρα της πλημμύρας. Στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται μια πρώτη εισαγωγή στην συχνότητα εμφάνισης πλημμυρών στην Ελλάδα, αλλά και μια αναφορά στις πλημμύρες που καταγράφονται στην ελληνική μυθολογία. Επίσης, ορίζεται ο σκοπός της εργασίας και τα πρωτότυπα σημεία της. Στο δεύτερο κεφάλαιο, αναλύεται η Οδηγία 2007/60/ΕΚ για τις πλημμύρες, τα στάδια εφαρμογής της, τα βασικά της σημεία και η αναφορά της δημιουργίας βάσης δεδομένων ιστορικών πλημμυρών στην προκαταρκτική αξιολόγηση των κινδύνων πλημμύρας. Στο τρίτο κεφάλαιο, περιγράφεται η χρησιμότητα και η αναγκαιότητα της βάσης δεδομένων ιστορικών πλημμυρών. Γίνεται περιγραφή των πεδίων που συμπληρώνονται για τα πλημμυρικά γεγονότα και της μεθοδολογίας αποθήκευσής τους. Στο τέταρτο κεφάλαιο, αναφέρονται οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για τη συμπλήρωση των πεδίων της βάσης. Στη συνέχεια περιγράφεται η χωρική και χρονική στατιστική ανάλυση του συνόλου των επεισοδίων που περιλαμβάνονται στη βάση και τα αποτελέσματά της. Στο πέμπτο κεφάλαιο, περιγράφεται η προτεινόμενη "ταυτότητα" για τα πλημμυρικά επεισόδια και δίνονται παραδείγματά της για την κατανόησή τους, καθώς και για την περαιτέρω εισαγωγή πληροφοριών σε αυτές. Ακόμη, γίνεται αναφορά στις πηγές πληροφοριών που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης των "ταυτοτήτων" και στα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν. Στο έκτο κεφάλαιο, το οποίο είναι και το τελευταίο, συγκεντρώνονται όλα τα συμπεράσματα, οι παρατηρήσεις και οι διαδικασίες που προέκυψαν κατά τη διάρκεια εκπόνησης της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας. Τέλος, γίνονται προτάσεις για περαιτέρω εξέλιξη της ανάλυσης των πλημμυρικών γεγονότων.

PDF Πλήρες κείμενο (5160 KB)