Παρασιτικές Εισροές σε Δίκτυα Ακαθάρτων

Δ. Κουτσογιάννης, Ι. Ζαλαχώρη, και Α. Ανδρεαδάκης, Παρασιτικές Εισροές σε Δίκτυα Ακαθάρτων, Συμπόσιο για τη Διαχείριση Υδατικών Πόρων, Θήβα, doi:10.13140/RG.2.2.18339.45607, 2005.

[doc_id=658]

[Ελληνικά]

Οι παρασιτικές εισροές σε δίκτυα ακαθάρτων αποτελούν ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα των αστικών δικτύων αποχέτευσης δεδομένου ότι προκαλούν κινδύνους για το αποχετευτικό δίκτυο, την εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. Σε λίγες χώρες έχει καταρτιστεί κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο ενώ σε κάποιες άλλες είναι σε εξέλιξη ερευνητικά προγράμματα. Διεθνώς συστήνεται πληθώρα μεθόδων για την ανίχνευση και τον περιορισμό των παρασιτικών εισροών. Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης, αναπτύχθηκαν πιλοτικές εφαρμογές στον ελλαδικό χώρο και συγκεκριμένα στις πόλεις των Ιωαννίνων και της Καρδίτσας. Για κάθε πόλη διερευνήθηκαν οι συνθήκες σχετικά με τις παρασιτικές εισροές και στη συνέχεια κατασκευάστηκε μοντέλο περιγραφής και ποσοτικοποίησής τους. Στη συνέχεια ελέγχθηκαν οι επιδόσεις του μοντέλου και επιμερίστηκαν οι συνολικές ποσότητες υγρών αποβλήτων για κάθε πόλη σε συνιστώσες.

PDF Πλήρες κείμενο:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.18339.45607