Θεωρητικό μοντέλο εκτίμησης βροχοπτώσεων απο τροπικούς κυκλώνες για την αποτίμηση της μακροπρόθεσμης διακινδύνευσης

A. Langousis, and D. Veneziano, Theoretical model of rainfall in tropical cyclones for the assessment of long-term risk, Journal of Geophysical Research-Atmospheres, 114, doi:10.1029/2008JD010080, 2009.

[Θεωρητικό μοντέλο εκτίμησης βροχοπτώσεων απο τροπικούς κυκλώνες για την αποτίμηση της μακροπρόθεσμης διακινδύνευσης]

[doc_id=1020]

[Αγγλικά]

Η παρούσα εργασία αναπτύσσει ένα θεωρητικό μοντέλο για την εκτίμηση του πεδίου βροχόπτωσης από την μεγάλης κλίμακας ακτινική σύγκλιση που προκαλείται κατά το πέρας ενός τροπικού κυκλώνα. Το εν λόγω μοντέλο αποτελεί τμήμα μίας νέας μεθοδολογίας για την εκτίμηση επικινδυνότητας βροχοπτώσεων από τροπικούς κυκλώνες. Τα άλλα τμήματα της μεθοδολογίας είναι: 1) η σχέση επαναφοράς των τιμών των παραμέτρων του μοντέλου (δηλαδή των χαρακτηριστικών του τροπικού κυκλώνα, βλέπε παρακάτω), 2) η τροχιά του τροπικού κυκλώνα και 3) το μοντέλο για την στοχαστική αναπαράσταση των μικρής κλίμακας διακυμάνσεων του πεδίου βροχής γύρω από την μεγάλης κλίμακας μέση βροχόπτωση που προβλέπει το παρόν θεωρητικό μοντέλο. Οι μικρής κλίμακας διακυμάνσεις του πεδίου βροχής προέρχονται κυρίως από τις σπειροειδείς ζώνες έντονης βροχοπτώσεως (rainbands) εντός του τροπικού κυκλώνα, καθώς και από επαγωγικά φαινόμενα τοπικής κλίμακας. Η κατακόρυφη παροχή υδρατμών και η συνεπαγόμενη ένταση βροχοπτώσεως υπολογίζονται με χρήση απλών αρχών θερμοδυναμικής και ενός απλού αριθμητικού μοντέλου για τον υπολογισμό των κατακορύφων ανέμων εντός του οριακού στρώματος του τροπικού κυκλώνα. Ο τροπικός κυκλώνας χαρακτηρίζεται από: 1) την ταχύτητα κινήσεως του, 2) τον συντελεστή σύρσης στο στερεό όριο, 3) την μέση θερμοκρασία και τον μέσο συντελεστή υγρασίας εντός του οριακού στρώματος, και 4) το ακτινικό προφίλ της εφαπτομενικής ταχύτητας των ανέμων σε υψόμετρο όπου επιτυγχάνεται ισορροπία μεταξύ της κλίσεως του πεδίου πιέσεων, της δυνάμεως Coriolis και της φυγοκέντρου δυνάμεως (gradient wind balance). Η ευαισθησία της συμμετρικής και αντισυμμετρικής συνιστώσας του πεδίου βροχής στα χαρακτηριστικά του τροπικού κυκλώνα ποσοτικοποιείται με χρήση παραμετρικής αναλύσεως.

PDF Συμπληρωματικό υλικό: