Λογισμικό

 1. AnySim – Στοχαστική προσομοίωση διεργασιών οποιασδήποτε κατανομής και δομής συσχέτισης (https://github.com/itsoukal/anySim)

  2019

  [sftr_id=33]

  Περισσότερες πληροφορίες

 2. Υδρονομέας – Ολοκληρωμένο σύστημα υποστήριξης της διαχείρισης υδρο-ενεργειακών συστημάτων

  1998–2018

  [sftr_id=4]

  Περισσότερες πληροφορίες

 3. PipePressureFlow – Υπολογισμοί ροής υπό πίεση σε σωλήνες κυκλικής διατομής

  2008–2017

  [sftr_id=32]

  Περισσότερες πληροφορίες

 4. Υδρόγειος 3.0 – Γεω-υδρολογική προσομοίωση λεκάνης απορροής

  2005–2016

  [sftr_id=25]

  Περισσότερες πληροφορίες

 5. EAS/MEAS/SEEAS – Εξελικτικοί αλγόριθμοι ανόπτησης-απλόκου για ολική και πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση

  2001–2016

  [sftr_id=29]

  Περισσότερες πληροφορίες

 6. HKprocess – Λογισμικό σε R για την ανέλιξη Hurst-Kolmogorov

  2011–2016

  [sftr_id=31]

  Περισσότερες πληροφορίες

 7. Υετός – Πρόγραμμα στοχαστικού επιμερισμού βροχοπτώσεων σε λεπτές χρονικές κλίμακες

  1999–2016

  [sftr_id=3]

  Περισσότερες πληροφορίες

 8. Υδρόχθων – Εκτίμηση υδραυλικών παραμέτρων υδροφορέα.

  2013

  [sftr_id=30]

  Περισσότερες πληροφορίες

 9. Υδρογνώμων (openmeteo.org) – Εργαλείο επεξεργασίας υδρολογικών χρονοσειρών

  2009–2012

  [sftr_id=28]

  Περισσότερες πληροφορίες

 10. RMM-NTUA – Μοντέλο Λειτουργίας Ταμιευτήρων

  2007–2010

  [sftr_id=27]

  Περισσότερες πληροφορίες

 11. Ζυγός – Αδιαμέριστο εννοιολογικό μοντέλο λεκάνης απορροής

  2005–2009

  [sftr_id=22]

  Περισσότερες πληροφορίες

 12. Πυθία – Στατιστική ανάλυση υδρολογικών χρονοσειρών

  2005–2007

  [sftr_id=23]

  Περισσότερες πληροφορίες

 13. IVL – Βάση δεδομένων δραστηριοτήτων ερευνητικής ομάδας προσβάσιμη από το web

  2001–2007

  [sftr_id=18]

  Περισσότερες πληροφορίες

 14. Κασταλία – Σύστημα στοχαστικής προσομοίωσης και πρόγνωσης υδρολογικών διεργασιών

  2000–2007

  [sftr_id=2]

  Περισσότερες πληροφορίες

 15. Όμβρος – Κατασκευή όμβριων καμπυλών

  2005–2007

  [sftr_id=24]

  Περισσότερες πληροφορίες

 16. Υδρογνώμων – Σύστημα βάσης δεδομένων για τη διαχείριση υδρομετεωρολογικών σταθμών και χρονοσειρών

  2000–2007

  [sftr_id=21]

  Περισσότερες πληροφορίες

 17. Δίψος – Εκτίμηση υδατικών αναγκών

  2005–2006

  [sftr_id=26]

  Περισσότερες πληροφορίες

 18. MuDRain – Πρόγραμμα πολυμεταβλητού στοχαστικού επιμερισμού βροχοπτώσεων

  2001

  [sftr_id=1]

  Περισσότερες πληροφορίες

 19. SMUSH – Απλοποιημένο πολυμεταβλητό μοντέλο στοχαστικής υδρολογία

  1998–2000

  [sftr_id=5]

  Περισσότερες πληροφορίες

 20. Υδρολογικές εφαρμογές συστημάτων γεωγραφικής πληροφορίας

  1995–2000

  [sftr_id=11]

  Περισσότερες πληροφορίες

 21. IMET – Ολοκληρωμένο σύστημα ανοιχτής πρόσβασης μετεωρολογικών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο

  1994–2000

  [sftr_id=19]

  Περισσότερες πληροφορίες

 22. BLSMOOTH – Υπολογιστικές διαδικασίες για την υλοποίηση της τεχνικής της τεθλασμένης εξομάλυνσης

  1994–1998

  [sftr_id=12]

  Περισσότερες πληροφορίες

 23. SHyS – Στοχαστικός υδρολογικός προσομοιωτής

  [sftr_id=6]

  Περισσότερες πληροφορίες

 24. STATCALC – Υπολογιστικές διαδικασίες για τη στατιστική επεξεργασία χρονοσειρών

  [sftr_id=10]

  Περισσότερες πληροφορίες

 25. SIDIS – Απλό μοντέλο επιμερισμού

  [sftr_id=7]

  Περισσότερες πληροφορίες

 26. GENULATE – Πιλοτικό πρόγραμμα για τη βελτιστοποίηση του συστήματος υδροδότησης της Αθήνας

  [sftr_id=9]

  Περισσότερες πληροφορίες

 27. OMBRE – Πρόγραμμα για την κατάρτιση όμβριων καμπυλών

  [sftr_id=8]

  Περισσότερες πληροφορίες

 28. Υδροσκόπιο – Εθνική Τράπεζα υδρολογικής και μετεωρολογικής πληροφορίας

  1992–1994

  [sftr_id=20]

  Περισσότερες πληροφορίες

 29. HYDRA-PC – Σύστημα βάσης δεδομένων για διαχείριση υδρολογικών δεδομένων σε κλίμακα περιοχής

  1986–1992

  [sftr_id=15]

  Περισσότερες πληροφορίες

 30. RESFLDRT – Πρόγραμμα διόδευσης πλημμυρών από ταμιευτήρες

  1986–1992

  [sftr_id=17]

  Περισσότερες πληροφορίες

 31. ΥΔΡΟΛΟΓΙΟ – Πρόγραμμα για τη διαχείριση και επεξεργασία υδρολογικών δεδομένων

  [sftr_id=13]

  Περισσότερες πληροφορίες

 32. DDM – Δυναμικό μοντέλο επιμερισμού

  [sftr_id=14]

  Περισσότερες πληροφορίες

 33. UHDESCON – Πρόγραμμα για την κατάρτιση υετογραφημάτων και πλημμυρογραφημάτων σχεδιασμού

  1986–1991

  [sftr_id=16]

  Περισσότερες πληροφορίες