Ερευνητικά έργα

 1. Εκσυγχρονισμός της διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας – Αναθεώρηση

  2019–2024

  [proj_id=198]

  Περισσότερες πληροφορίες

 2. Εκτίμηση κινδύνων Σεισμού, Πυρκαγιάς και Πλημμυρών στην Περιφέρεια Αττικής

  2020–2023

  [proj_id=201]

  Περισσότερες πληροφορίες

 3. Δίκτυο Ανοιχτής Πληροφορίας Υδροσυστημάτων (OpenHi.net)

  2018–2020

  [proj_id=194]

  Περισσότερες πληροφορίες

 4. Εργασίες διερεύνησης του Αδριάνειου υδραγωγείου της Αθήνας και καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης σε συγκεκριμένα υπόγεια τμήματά του

  2017–2019

  [proj_id=197]

  Περισσότερες πληροφορίες

 5. Αναβάθμιση εργαστηρίου υδραυλικής για τη μοντελοποίηση δικτύων διανομής υδρευτικού νερού και μελέτη σχεδιασμού - βελτιστοποίησης της λειτουργίας τους

  2012–2015

  [proj_id=178]

  Περισσότερες πληροφορίες

 6. Συνδυασμένα συστήματα ανανεώσιμων πηγών για αειφoρική ενεργειακή ανάπτυξη (CRESSENDO)

  2014–2015

  [proj_id=180]

  Περισσότερες πληροφορίες

 7. Ανάπτυξη λογισμικού και πειραματική διερεύνηση για τον υπολογισμό της ευστάθειας ανατρεπόμενων θυροφραγμάτων

  2013–2014

  [proj_id=187]

  Περισσότερες πληροφορίες

 8. ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ – Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού-πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών εργαλείων

  2011–2014

  [proj_id=164]

  Περισσότερες πληροφορίες

 9. EU COST Action ES0901: Ευρωπαϊκές διαδικασίες για την εκτίμηση της συχνότητας πλημμυρών (FloodFreq)

  2010–2013

  [proj_id=161]

  Περισσότερες πληροφορίες

 10. Συντήρηση, αναβάθμιση και επέκταση του Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων για την διαχείριση του υδροδοτικού συστήματος της ΕΥΔΑΠ

  2008–2011

  [proj_id=152]

  Περισσότερες πληροφορίες

 11. Ανάπτυξη βάσης δεδομένων και εφαρμογών λογισμικού σε διαδικτυακό περιβάλλον για την «Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας»

  2009–2011

  [proj_id=154]

  Περισσότερες πληροφορίες

 12. Ολοκληρωμένη θαλάσσια και χερσαία διερεύνηση της ποσότητας, ποιότητας και υδρομάστευσης των υποθαλάσσιων αναβλύσεων της περιοχής Στούπας του Δήμου Λεύκτρου Μεσσηνίας

  2009–2010

  [proj_id=165]

  Περισσότερες πληροφορίες

 13. Κοστολόγηση αδιύλιστου νερού για την ύδρευση της Αθήνας

  2010

  [proj_id=159]

  Περισσότερες πληροφορίες

 14. Δημιουργία Συστήματος Γεωγραφικής Πληροφορίας και εφαρμογής Διαδικτύου για την παρακολούθηση των ζωνών προστασίας του Κηφισού

  2008–2009

  [proj_id=151]

  Περισσότερες πληροφορίες

 15. Εκτίμηση και πρόγνωση του πλημμυρικού κινδύνου με τη χρήση υδρολογικών μοντέλων και πιθανοτικών μεθόδων

  2007–2008

  [proj_id=131]

  Περισσότερες πληροφορίες

 16. EU COST Action C22: Διαχείριση αστικών πλημμυρών

  2005–2007

  [proj_id=127]

  Περισσότερες πληροφορίες

 17. Μη γραμμικές μέθοδοι σε πολυκριτηριακά προβλήματα βελτιστοποίησης υδατικών πόρων

  2002–2007

  [proj_id=132]

  Περισσότερες πληροφορίες

 18. Υποστήριξη της κατάρτισης Εθνικού Προγράμματος Διαχείρισης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων

  2007

  [proj_id=130]

  Περισσότερες πληροφορίες

 19. Διερεύνηση σεναρίων διαχείρισης του ταμιευτήρα Σμοκόβου

  2005–2006

  [proj_id=124]

  Περισσότερες πληροφορίες

 20. Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Συστημάτων σε Σύζευξη με Εξελιγμένο Υπολογιστικό Σύστημα (ΟΔΥΣΣΕΥΣ)

  2003–2006

  [proj_id=118]

  Περισσότερες πληροφορίες

 21. Έλεγχος του νέου μετρητικού συστήματος στο υδραγωγείο Μόρνου

  2001–2003

  [proj_id=59]

  Περισσότερες πληροφορίες

 22. Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας

  1999–2003

  [proj_id=14]

  Περισσότερες πληροφορίες

 23. Συμπλήρωση της ταξινόμησης ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων των υδατικών πόρων στα υδατικά διαμερίσματα της χώρας

  2001–2003

  [proj_id=78]

  Περισσότερες πληροφορίες

 24. Διερεύνηση των δυνατοτήτων διαχείρισης και προστασίας της ποιότητας της Λίμνης Πλαστήρα

  2001–2002

  [proj_id=77]

  Περισσότερες πληροφορίες

 25. Διερεύνηση των αποθέσεων φερτών υλικών σε υδροηλεκτρικούς ταμιευτήρες

  1998–2001

  [proj_id=9]

  Περισσότερες πληροφορίες

 26. Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάση 3

  1996–2000

  [proj_id=16]

  Περισσότερες πληροφορίες

 27. Εκσυγχρονισμός του πρωτογενούς αρχείου δεδομένων επιφανειακής και υπόγειας υδρολογίας του Υπουργείου Γεωργίας στη Θεσσαλία

  1997–1999

  [proj_id=7]

  Περισσότερες πληροφορίες

 28. Αναβάθμιση και επικαιροποίηση της υδρολογικής πληροφορίας της Θεσσαλίας

  1996–1997

  [proj_id=5]

  Περισσότερες πληροφορίες

 29. Ταξινόμηση ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων των υδατικών πόρων με βάση τις αποδελτιωμένες μελέτες του ΥΒΕΤ, με χρήση συστημάτων γεωγραφικής πληροφορίας

  1996

  [proj_id=13]

  Περισσότερες πληροφορίες

 30. Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάση 2

  1993–1995

  [proj_id=15]

  Περισσότερες πληροφορίες

 31. Υδροσκόπιο ΙΙ - Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας

  1993–1995

  [proj_id=8]

  Περισσότερες πληροφορίες

 32. AFORISM: Σύστημα πρόγνωσης πλημμυρών με έλεγχο και μείωση των κινδύνων πλημμύρας

  1991–1994

  [proj_id=2]

  Περισσότερες πληροφορίες

 33. Υδροσκόπιο: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας

  1992–1993

  [proj_id=1]

  Περισσότερες πληροφορίες

 34. Μελέτη-πιλότος για τη διαχείριση των υδατικών πόρων του υδατικού διαμερίσματος της Ηπείρου

  1991–1993

  [proj_id=55]

  Περισσότερες πληροφορίες

 35. Ανάπτυξη σχεσιακής βάσης δεδομένων για τη διαχείριση και επεξεργασία υδρομετρικών πληροφοριών

  1991–1993

  [proj_id=50]

  Περισσότερες πληροφορίες

 36. Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάση 1

  1990–1992

  [proj_id=4]

  Περισσότερες πληροφορίες

 37. Μελέτη-πιλότος για τη διαχείριση των λεκανών Λούρου και Aράχθου

  1989–1991

  [proj_id=10]

  Περισσότερες πληροφορίες

 38. Διερεύνηση προσφερομένων δυνατοτήτων για την ενίσχυση της ύδρευσης μείζονος περιοχής Αθηνών - Φάση 2

  1989–1990

  [proj_id=17]

  Περισσότερες πληροφορίες

 39. Διερεύνηση προσφερομένων δυνατοτήτων για την ενίσχυση της ύδρευσης μείζονος περιοχής Αθηνών - Φάση 1

  1987–1989

  [proj_id=3]

  Περισσότερες πληροφορίες

 40. Υδρολογική διερεύνηση υδατικού διαμερίσματος Θεσσαλίας

  1986–1988

  [proj_id=6]

  Περισσότερες πληροφορίες