Τελική έκθεση

Ν. Μαμάσης, Α. Ευστρατιάδης, Γ. Καραβοκυρός, Σ. Κοζάνης, και Α. Κουκουβίνος, Τελική έκθεση, Συντήρηση, αναβάθμιση και επέκταση του Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων για την διαχείριση του υδροδοτικού συστήματος της ΕΥΔΑΠ, Ανάδοχοι: , Τεύχος 2, 84 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Νοέμβριος 2011.

[doc_id=1191]

[Ελληνικά]

Περιγράφονται οι εργασίες που εκτελέστηκαν σύμφωνα με τη σύμβαση του έργου και αφορούν: (α) στη Βάση Δεδομένων (αναβάθμιση λογισμικού, διαχείριση ποιοτικών παραμέτρων), (β) στο μετρητικό δίκτυο (επέκταση-βελτίωση-συντήρηση), (γ) στην αναβάθμιση του λογισμικού διαχείρισης δεδομένων και την προσθήκη αυτόματης επεξεργασίας των τηλεμετρικών δεδομένων, (δ) στο λογισμικό Υδρονομέας (επικαιροποίηση μοντέλου υδροσυστήματος, επέκταση μοντέλου προσομοίωσης και βελτιστοποίησης, αναβάθμιση λειτουργικών χαρακτηριστικών λογισμικού), (ε) στις υδρολογικές αναλύσεις (συλλογή και επεξεργασία δεδομένων, επικαιροποίηση χαρακτηριστικών υδρολογικών μεγεθών), και (στ) στα ετήσια διαχειριστικά σχέδια (υποστήριξη στην εκπόνηση). Περιγράφονται ακόμη οι εργασίες επιπλέον των συμβατικών (εφαρμογή διαδικτύου), που υλοποιήθηκαν με τη σύμφωνη γνώμη και τις υποδείξεις της ΕΥΔΑΠ.

Το πλήρες κείμενο διατίθεται μόνο στο δίκτυο του ΕΜΠ λόγω νομικών περιορισμών

Σχετικό έργο: Συντήρηση, αναβάθμιση και επέκταση του Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων για την διαχείριση του υδροδοτικού συστήματος της ΕΥΔΑΠ

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. S. Baki, I. Koutiva, and C. Makropoulos, A hybrid artificial intelligence modelling framework for the simulation of the complete, socio-technical, urban water system, 2012 International Congress on Environmental Modelling and Software, Managing Resources of a Limited Planet, Leipzig, International Environmental Modelling and Software Society, 2012.
2. E. Rozos, and C. Makropoulos, Source to tap urban water cycle modelling, Environmental Modelling and Software, 41, 139–150, doi:10.1016/j.envsoft.2012.11.015, Elsevier, 1 March 2013.