Βιβλιογραφική επισκόπηση υδρολογίας πλημμυρών και συναφών εργαλείων

Α. Ευστρατιάδης, Δ. Κουτσογιάννης, Ν. Μαμάσης, Π. Δημητριάδης, και Α. Μαχαίρας, Βιβλιογραφική επισκόπηση υδρολογίας πλημμυρών και συναφών εργαλείων, ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ – Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού-πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών εργαλείων, Ανάδοχοι: ΕΤΜΕ: Πέππας & Συν/τες Ε.Ε., Γραφείο Μαχαίρα, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, 115 pages, Οκτώβριος 2012.

[doc_id=1215]

[Ελληνικά]

Αντικείμενο της έκθεσης είναι η βιβλιογραφική επισκόπηση του θεωρητικού πλαισίου της υδρολογίας πλημμυρών, η οποία αποτελεί κλάδο της τεχνικής υδρολογίας. Η έρευνα αποσκοπεί σε μια κριτική επισκόπηση της διεθνούς εμπειρίας (σε επίπεδο μεθοδολογιών αλλά και υπολογιστικών εργαλείων), καθώς και των πρακτικών που εφαρμόζονται στις μελέτες υδρολογίας πλημμυρών στην Ελλάδα. Τα θέματα που πραγματεύεται είναι: (α) βασικές έννοιες υδρολογίας πλημμυρών και σχετικές διεργασίες, (β) χαρακτηριστικά υδρολογικά μεγέθη λεκανών απορροής (φυσιογραφικά χαρακτηριστικά, συντελεστής απορροής, χρόνος συγκέντρωσης, αριθμός καμπύλης απορροής, μοναδιαίο υδρογράφημα, ισόχρονες καμπύλες), (γ) πιθανοτική θεώρηση ακραίων υδρολογικών γεγονότων, (δ) μεθοδολογίες εκτίμησης παροχών σχεδιασμού, (ε) μεθοδολογίες εκτίμησης πλημμυρών σχεδιασμού, (στ) μοντέλα διόδευσης πλημμυρών, (ζ) υπολογιστικά εργαλεία, (η) κανονισμοί και πρακτικές στον ελληνικό χώρο.

PDF Πλήρες κείμενο (3203 KB)

Σχετικό έργο: ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ – Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού-πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών εργαλείων

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. Kastridis, A., and D. Stathis, Evaluation of hydrological and hydraulic models applied in typical Mediterranean ungauged watersheds using post-flash-flood measurements, Hydrology, 7(1), 12, doi:10.3390/hydrology7010012, 2020.
2. Sapountzis, M., A. Kastridis, A. Kazamias, A. Karagiannidis, P. Nikopoulos, and K. Lagouvardos, Utilization and uncertainties of satellite precipitation data in flash flood hydrological analysis in ungauged watersheds, Global NEST Journal, 23, 1-12, 2021.
3. Kastridis, A., G. Theodosiou, and G. Fotiadis, Investigation of flood management and mitigation measures in ungauged NATURA protected watersheds, Hydrology, 8(4), 170, doi:10.3390/hydrology8040170, 2021.

Κατηγορίες: Πλημμύρες