Γεωγραφικά δεδομένα και επεξεργασίες

Α. Κουκουβίνος, Γεωγραφικά δεδομένα και επεξεργασίες, ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ – Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού-πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών εργαλείων, Ανάδοχοι: ΕΤΜΕ: Πέππας & Συν/τες Ε.Ε., Γραφείο Μαχαίρα, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, 36 pages, Μάρτιος 2012.

[doc_id=1216]

[Ελληνικά]

Αντικείμενο του τεύχους αποτελεί το Σύστημα Γεωγραφικής Πληροφορίας (ΣΓΠ) του έργου και η περιγραφή τόσο των χωρικών δεδομένων που αποθηκεύονται σε αυτό όσο και των επεξεργασιών που εφαρμόζονται στα δεδομένα. Ειδικότερα στα στατικά-γεωγραφικά δεδομένα του συνολικού δικτύου (υφιστάμενες και νέες λεκάνες) εντάσσονται τα επίπεδα γεωγραφικής πληροφορίας, που αναφέρονται στις πιλοτικές λεκάνες, και τα γεωμετρικά τους μεγέθη.

PDF Πλήρες κείμενο (3456 KB)

Σχετικό έργο: ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ – Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού-πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών εργαλείων