Μελέτη ξηρασίας και λειψυδρίας Πελοποννήσου

Ν. Μαμάσης, και Α. Ευστρατιάδης, Μελέτη ξηρασίας και λειψυδρίας Πελοποννήσου, Κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Δυτικής Πελοποννήσου, Βόρειας Πελοποννήσου & Ανατολικής Πελοποννήσου σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ κατ’ εφαρμογή του Ν.3199/2003 και του ΠΔ 51/2007, Ανάθεση: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Ανάδοχος: Υδροεξυγιαντική, 145 pages, Ιούνιος 2012.

[doc_id=1282]

[Ελληνικά]

Η τεχνική έκθεση αποτελείται, μαζί με την εισαγωγή, από δέκα κεφάλαια και τέσσερα παραρτήματα. Στο Κεφάλαιο 2 επιχειρείται μια συνοπτική επισκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας σε θέματα ορισμών και βασικών εννοιών, καθώς και της εμπειρίας, ιδιαίτερα των Μεσογειακών χωρών, στην αντιμετώπιση των φαινομένων ξηρασίας και λειψυδρίας. Στο Κεφάλαιο 3 ορίζεται η συνολική περιοχή μελέτης (Πελοπόννησος) και περιγράφονται τα πρωτογενή δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν, γεωγραφικά, υδρολογικά και διαχειριστικά. Στο Κεφάλαιο 4 περιγράφονται οι επεξεργασίες των υδρολογικών δεδομένων, για την παραγωγή των χρονοσειρών που χρησιμοποιήθηκαν στις επόμενες αναλύσεις. Στο Κεφάλαιο 5 περιγράφεται μια νέα μεθοδολογία εκτίμησης των δεικτών υδρολογικής και μετεωρολογικής ξηρασίας, που βασίζεται στη χρήση διαφορετικών στατιστικών κατανομών για την περιγραφή των υψηλών και χαμηλών τιμών των υδρολογικών δειγμάτων. Επιπλέον, παρουσιάζεται η εφαρμογή της μεθοδολογία για την εκτίμηση των δεικτών σε διάφορες χωρικές και χρονικές κλίμακες. Στο Κεφάλαιο 6 εντοπίζονται τα περιστατικά ξηρασίας του παρελθόντος στην περιοχή μελέτης, με εφαρμογή της μεθοδολογίας αξιολόγησης που βασίζεται στη χρήση των δεικτών ξηρασίας. Στο Κεφάλαιο 7 αξιολογείται η επικινδυνότητα των ξηρασιών, λαμβάνοντας υπόψη αφενός τη διαθεσιμότητα των υδατικών πόρων και αφετέρου τις υδατικές ανάγκες, τόσο στην κλίμακα της Πελοποννήσου όσο και σε μικρότερες κλίμακες (διαχειριστικές ενότητες). Για το σκοπό αυτό αναπτύσσεται μια επίσης πρωτότυπη μεθοδολογία, που βασίζεται στην εκτίμηση ενός χρονικά μεταβαλλόμενου δείκτη αξιοποίησης του νερού, ως γενίκευση του τυπικού δείκτη WEI. Στο Κεφάλαιο 8 εξετάζονται οι δυνατότητες πρόγνωσης των ξηρασιών, με χρήση γραμμικών μαθηματικών μοντέλων (αναλύσεις παλινδρόμησης) αλλά και από πιθανοτική σκοπιά, με βάση τις πιθανότητες μετάβασης από την τρέχουσα σε μια επόμενη κατάσταση υδροφορίας. Στο Κεφάλαιο 9 παρουσιάζεται ένα επιχειρησιακό πλαίσιο πρόγνωσης των ξηρασιών, που βασίζεται στην αξιοποίηση της υδρολογικής πληροφορίας που συγκεντρώνεται τους τρεις και έξι πρώτους μήνες του υδρολογικού έτους. Το προγνωστικό μοντέλο συνδέεται με μέτρα διαχείρισης της ξηρασίας, που διαφοροποιούνται ανά Υδατικό Διαμέρισμα. Στο Παράρτημα Α δίνονται τα στατιστικά χαρακτηριστικά των σημειακών χρονοσειρών βροχόπτωσης που συλλέχθηκαν στα πλαίσια της μελέτης, σε διάφορες χρονικές κλίμακες. Στο Παράρτημα Β δίνονται οι επιφανειακές χρονοσειρές που υπολογίστηκαν, σε διάφορες χρονικές και χωρικές κλίμακες. Στο Παράρτημα Γ παρουσιάζονται οι στατιστικές αναλύσεις των υδρολογικών χρονοσειρών. Τέλος, στο Παράρτημα Δ απεικονίζονται οι ετήσιοι χάρτες χωρικής κατανομής των δεικτών υδρολογικής ξηρασίας, σε διάφορες χρονικές κλίμακες.

Σχετικό έργο: Κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Δυτικής Πελοποννήσου, Βόρειας Πελοποννήσου & Ανατολικής Πελοποννήσου σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ κατ’ εφαρμογή του Ν.3199/2003 και του ΠΔ 51/2007