Περιγραφή μεθοδολογίας ανάλυσης ισχυρών επεισοδίων βροχής

Α. Ευστρατιάδης, Δ. Κουτσογιάννης, και Σ.Μ. Παπαλεξίου, Περιγραφή μεθοδολογίας ανάλυσης ισχυρών επεισοδίων βροχής, ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ – Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού-πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών εργαλείων, Ανάδοχοι: ΕΤΜΕ: Πέππας & Συν/τες Ε.Ε., Γραφείο Μαχαίρα, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, 55 pages, Νοέμβριος 2012.

[doc_id=1296]

[Ελληνικά]

Αντικείμενο της έκθεσης είναι η διερεύνηση και υλοποίηση του μεθοδολογικού πλαισίου στατιστικής ανάλυσης των ισχυρών βροχοπτώσεων. Στην έκθεση γίνεται, αρχικά, μια επισκόπηση βασικών εννοιών της στατιστικής υδρολογίας και περιγράφονται οι στατιστικές κατανομές μεγίστων, καθώς και άλλες κατανομές γενικής χρήσης, που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση ακραίων βροχοπτώσεων. Ακόμη, παρουσιάζονται οι μεθοδολογίες στατιστικής ανάλυσης των ημερήσιων χρονοσειρών βροχής, που βρίσκουν εφαρμογή στα μοντέλα στοχαστικής προσομοίωσης. Η έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη της μεθοδολογίας κατάρτισης ομβρίων καμπυλών, που αποτελούν τυπικό εργαλείο στον υδρολογικό σχεδιασμό. Τέλος, παρουσιάζεται το υπολογιστικό σύστημα παραγωγής ομβρίων καμπυλών (λογισμικό Όμβρος), και εξηγείται η λειτουργία του τόσο σε θεωρητικό πλαίσιο όσο και σε επίπεδο τελικού χρήστη, με χρήση παραδειγμάτων.

PDF Πλήρες κείμενο (1661 KB)

Σχετικό έργο: ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ – Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού-πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών εργαλείων