Ανάπτυξη μοντέλου προσομοίωσης και βελτιστοποίησης του υδροσυστήματος της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας

Γ. Καραβοκυρός, Δ. Κουτσογιάννης, και Ν. Μανδέλλος, Ανάπτυξη μοντέλου προσομοίωσης και βελτιστοποίησης του υδροσυστήματος της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάση 3, Τεύχος 40, 161 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιανουάριος 1999.

[doc_id=135]

[Ελληνικά]

Η έκθεση περιλαμβάνει έξι κεφάλαια και τρία παραρτήματα. Στο εισαγωγικό κεφάλαιο περιγράφονται το ερευνητικό αντικείμενο, οι στόχοι σχεδιασμού και οι βασικές λειτουργίες του υπολογιστικού συστήματος. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται το μοντέλο του συστήματος προσομοίωσης-βελτιστοποίησης, με ειδικότερες αναφορές στις υδρολογικές, ενεργειακές και οικονομικές συνιστώσες, τη λειτουργική προσομοίωση του υδροσυστήματος, και τη βελτιστοποίηση. Το τρίτο κεφάλαιο καλύπτει το σχεδιασμό του υπολογιστικού συστήματος και αναφέρεται στα βασικά συστατικά του, στις βάσεις δεδομένων που χρησιμοποιεί και στη σύνδεσή τους. Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται εφαρμογή του Υδρονομέα στο υδροσύστημα της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και περιγράφεται το μοντέλο του υδροσυστήματος και η βελτιστοποίηση της διαχείρισης των υδατικών πόρων. Στο έκτο κεφάλαιο αναφέρονται τα τελικά συμπεράσματα και οι προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. Στο Παράρτημα Α δίνονται οι οδηγίες χρήσης του υπολογιστικού συστήματος λειτουργικής προσομοίωσης και βελτιστοποίησης και στο Παράρτημα Β οι οδηγίες χρήσης για το στοχαστικό υδρολογικό προσομοιωτή, ενώ στο Παράρτημα Γ περιγράφεται η βάση δεδομένων της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας.

PDF Πλήρες κείμενο (23538 KB)

Σχετικό έργο: Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάση 3

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. D. Koutsoyiannis, A. Efstratiadis, and G. Karavokiros, A decision support tool for the management of multi-reservoir systems, Journal of the American Water Resources Association, 38 (4), 945–958, doi:10.1111/j.1752-1688.2002.tb05536.x, 2002.
2. Δ. Κουτσογιάννης, και Α. Ευστρατιάδης, Εμπειρία από την ανάπτυξη συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων για τη διαχείριση μεγάλης κλίμακας υδροσυστημάτων της Ελλάδας, Πρακτικά της Ημερίδας " Μελέτες και Έρευνες Υδατικών Πόρων στον Κυπριακό Χώρο", επιμέλεια Ε. Σιδηρόπουλος και Ι. Ιακωβίδης, Λευκωσία, 159–180, Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων Κύπρου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 2003.

Κατηγορίες: Υδροσυστήματα, Βελτιστοποίηση