Τελική Έκθεση Γ Φάσης

Ι. Ναλμπάντης, και Δ. Κουτσογιάννης, Τελική Έκθεση Γ Φάσης, Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάση 3, Τεύχος 41, 100 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιανουάριος 1999.

[doc_id=136]

[Ελληνικά]

Η έκθεση περιλαμβάνει εννέα κεφάλαια. Το εισαγωγικό κεφάλαιο αναφέρεται στους στόχους και το αντικείμενο του ερευνητικού έργου. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται επισκόπηση μελετών αξιοποίησης και διαχείρισης υδατικών πόρων ενώ στο τρίτο γίνεται αξιολόγηση και ανάλυση δεδομένων σχετικών με την αξιοποίηση και χρήση υδατικών πόρων, καθώς και σύνθεση γενικής μεθοδολογίας για την αντιμετώπιση της διαχείρισης των υδροσυστημάτων της Στερεάς Ελλάδας. Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται στην εκτίμηση των σημερινών και μελλοντικών υδατικών αναγκών με έμφαση στην άρδευση και ύδρευση. Στο πέμπτο κεφάλαιο περιγράφεται το σύστημα γεωγραφικής πληροφορίας για τις χρήσεις νερού και για τα χαρακτηριστικά των έργων αξιοποίησης νερού, καθώς και οι σχετικές βάσεις δεδομένων. Στο έκτο και έβδομο κεφάλαιο συνοψίζονται τα μοντέλα προσομοίωσης και βελτιστοποίησης των υδροσυστημάτων της Δυτικής και Ανατολικής, αντίστοιχα, Στερεάς Ελλάδας. Τέλος το όγδοο κεφάλαιο αναφέρεται στην ολοκλήρωση και διασύνδεση πληροφορικών συστημάτων και το ένατο δίνει τη σύνοψη, τα συμπεράσματα και τις προτάσεις για περαιτέρω έρευνα.

PDF Πλήρες κείμενο:

Σχετικό έργο: Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάση 3