Τεχνική έκθεση περιγραφής περιοχικών σχέσεων εκτίμησης χαρακτηριστικών υδρολογικών μεγεθών

Α. Ευστρατιάδης, Α. Κουκουβίνος, Ε. Μιχαηλίδη, Ε. Γαλιούνα, Κ. Τζούκα, Α. Δ. Κούσης, Ν. Μαμάσης, και Δ. Κουτσογιάννης, Τεχνική έκθεση περιγραφής περιοχικών σχέσεων εκτίμησης χαρακτηριστικών υδρολογικών μεγεθών, ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ – Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού-πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών εργαλείων, Ανάδοχοι: ΕΤΜΕ: Πέππας & Συν/τες Ε.Ε., Γραφείο Μαχαίρα, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, 146 pages, Σεπτέμβριος 2014.

[doc_id=1495]

[Ελληνικά]

Αντικείμενο της έκθεσης είναι η συστηματική διερεύνηση και αξιολόγηση των περιοχικών σχέσεων και συναφών μοντέλων επεισοδίου που εφαρμόζονται στις μελέτες πλημμυρών, με επαλήθευση των προγνώσεών τους στις πιλοτικές λεκάνες του έργου. Η έρευνα εστιάζει στη δημοφιλέστερη στην Ελλάδα (αλλά και παγκοσμίως) διαδικασία υδρολογικού σχεδιασμού, που βασίζεται στην εφαρμογή της μεθόδου SCS-CN για την εκτίμηση των υδρολογικών ελλειμμάτων, που συνδυάζεται με τη θεωρία μοναδιαίου υδρογραφήματος για την μετατροπή της επιφανειακής απορροής σε πλημμυρογράφημα στην έξοδο της λεκάνης. Στην έκθεση διερευνώνται τόσο το θεωρητικό-εννοιολογικό πλαίσιο των μοντέλων όσο και η διαδικασία εκτίμησης των βασικών μεγεθών εισόδου τους (χρόνος συγκέντρωσης, αριθμός καμπύλης απορροής, ποσοστό αρχικών απωλειών, συνθήκες αρχικής υγρασίας). Για τον σκοπό αυτό, αναλύθηκαν περισσότερα από 100 επεισόδια πλημμυρών στις 11 θέσεις ενδιαφέροντος, για τα οποία επιχειρήθηκε η αναπαραγωγή τους, με διάφορες εναλλακτικές προσεγγίσεις. Από τις αναλύσεις προέκυψε η ανάγκη αναθεώρησης κρίσιμων πτυχών του υδρολογικού σχεδιασμού. Οι κυριότερες είναι: (α) η διόρθωση του χρόνου συγκέντρωσης που εκτιμάται κατά Giandotti συναρτήσει της έντασης βροχής, (β) η εκτίμηση της παραμέτρου CN της μεθόδου SCS-CN με βάση τρία χαρακτηριστικά επίπεδα χωρικής πληροφορίας και η αναγωγή του για δεδομένο ποσοστό αρχικών απωλειών, (γ) η εφαρμογή ενός παραμετρικού συνθετικού μοναδιαίου υδρογραφήματος, τα χρονικά μεγέθη του οποίου εξαρτώνται όχι μόνο από τα χαρακτηριστικά της επιφάνειας της λεκάνης αλλά και τους μηχανισμούς του υπεδάφους, και (δ) η στατιστικά συνεπής εκτίμηση των πλημμυρικών μεγεθών με βάση τις πιθανότητες πραγματοποίησης της βροχόπτωσης σχεδιασμού σε ξηρές, μέσες και υγρές συνθήκες αρχικής εδαφικής υγρασίας.

PDF Πλήρες κείμενο (28157 KB)

Σχετικό έργο: ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ – Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού-πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών εργαλείων

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. E. Savvidou, A. Efstratiadis, A. D. Koussis, A. Koukouvinos, and D. Skarlatos, A curve number approach to formulate hydrological response units within distributed hydrological modelling, Hydrology and Earth System Sciences Discussions, doi:10.5194/hess-2016-627, 2016.
2. E. Savvidou, A. Efstratiadis, A. D. Koussis, A. Koukouvinos, and D. Skarlatos, The curve number concept as a driver for delineating hydrological response units, Water, 10 (2), 194, doi:10.3390/w10020194, 2018.
3. K. Risva, D. Nikolopoulos, and A. Efstratiadis, Development of a distributed hydrological software application employing novel velocity-based techniques, 11th World Congress on Water Resources and Environment “Managing Water Resources for a Sustainable Future”, Madrid, European Water Resources Association, 2019.
4. A. Efstratiadis, P. Dimas, G. Pouliasis, I. Tsoukalas, P. Kossieris, V. Bellos, G.-K. Sakki, C. Makropoulos, and S. Michas, Revisiting flood hazard assessment practices under a hybrid stochastic simulation framework, Water, 14 (3), 457, doi:10.3390/w14030457, 2022.

Κατηγορίες: Πλημμύρες, Υδρολογικά μοντέλα