Ολοκληρωμένο μοντέλο Δυναμικής Συστημάτων - Κυτταρικών Αυτομάτων για σχεδιασμό κατανεμημένων τεχνολογιών εξοικονόμησης νερού

E. Rozos, D. Butler, and C. Makropoulos, An integrated system dynamics – cellular automata model for distributed water-infrastructure planning, Water Science and Technology: Water Supply, 17 (6), doi:10.2166/ws.2016.080, 2016.

[Ολοκληρωμένο μοντέλο Δυναμικής Συστημάτων - Κυτταρικών Αυτομάτων για σχεδιασμό κατανεμημένων τεχνολογιών εξοικονόμησης νερού]

[doc_id=1615]

[Αγγλικά]

Οι σύγχρονες κατανεμημένες τεχνολογίες εξοικονόμησης νερού (συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, την ανακύκλωση γκρι νερού και τη συλλογή όμβριων υδάτων) επιτρέπουν την επαναχρησιμοποίηση του νερού σε κλίμακα νοικοκυριού ή γειτονιάς. Παρ 'όλα αυτά, ακόμη και αν αυτές οι τεχνολογίες είναι σε ορισμένες περιπτώσεις συμφέρουσες από οικονομική άποψη, έχουν ένα σημαντικό μειονέκτημα σε σχέση με τις επιλογές κεντρικής διαχείρισης: δεν είναι εύκολο να εκτιμηθεί εκ των προτέρων η έκταση και η ταχύτητα της εξάπλωσης της τεχνολογίας. Αυτό το μειονέκτημα ενισχύεται σε περίπτωση επιπλέον αβεβαιότητας λόγω της επέκτασης των αστικών περιοχών. Αυτή η συνολική αβεβαιότητα είναι ένας από τους βασικούς λόγους που οι φορείς που εμπλέκονται στα αστικά ύδατα είναι επιφυλακτικοί σχετικά με τις κατανεμημένες τεχνολογίες, ακόμη και στις περιπτώσεις που αυτές φαίνεται να έχουν χαμηλότερο κόστος. Σε αυτή τη μελέτη, προτείνουμε μια μεθοδολογία που προσπαθεί να αντιμετωπίσει αυτή την αβεβαιότητα με σύζευξη ενός μοντέλου Κυτταρικού Αυτόματου με ένα μοντέλο Δυναμικής Συστημάτων. Το μοντέλο Κυτταρικού Αυτόματου χρησιμοποιείται για να δημιουργήσει σενάρια αστικής επέκτασης, συμπεριλαμβανομένης της καταλληλότητας για την εγκατάσταση τεχνολογιών εξοικονόμησης νερού για κάθε νέα αστική περιοχή. Στη συνέχεια, το μοντέλο Δυναμικής Συστημάτων χρησιμοποιείται για την εκτίμηση του ρυθμού υιοθέτησης των τεχνολογιών. Αξιολογούνται διάφορα σενάρια που βασίζονται σε διαφορετικές οικονομικές συνθήκες και τιμές νερού. Η προτεινόμενη μεθοδολογία εφαρμόζεται σε μια αστική περιοχή της Αττικής, Ελλάδα.

Το πλήρες κείμενο διατίθεται μόνο στο δίκτυο του ΕΜΠ λόγω νομικών περιορισμών