Θέματα επιφανειακής υδρολογίας - Σημειώσεις για επιμορφωτικά σεμινάρια

Δ. Κουτσογιάννης, Θέματα επιφανειακής υδρολογίας - Σημειώσεις για επιμορφωτικά σεμινάρια, Εκδοση 2, 36 pages, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 1994.

[doc_id=204]

[Ελληνικά]

Περιλαμβάνονται οι ενότητες: (1) υδρολογικές αβεβαιότητες, (2) εισαγωγή στη στατιστική υδρολογία, (3) χαρακτηριστικά μεγέθη απορροής, (4) εκτίμηση μέσων παροχών, (5) εκτίμηση ελάχιστων παροχών, και (6) εκτίμηση μέγιστων παροχών

PDF Πλήρες κείμενο (1497 KB)