Σημειώσεις Υδραυλικής και Υδραυλικών Έργων: Υδραυλική αγωγών υπό πίεση

Α. Ευστρατιάδης, και Π. Κοσσιέρης, Σημειώσεις Υδραυλικής και Υδραυλικών Έργων: Υδραυλική αγωγών υπό πίεση, 52 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Οκτώβριος 2023.

[doc_id=2346]

[Ελληνικά]

Ορισμός και βασικές ιδιότητες ρευστών. Τύποι ροών σε αγωγούς. Οριακό στρώμα. Ισοδύναμη τραχύτητα. Μονοδιάστατη ανάλυση. Γραμμή ενέργειας και πιεζομετρική γραμμή. Μόνιμη ομοιόμορφη ροή. Γραμμικές απώλειες. Γενικευμένη εξίσωση Chézy. Εξίσωση Darcy-Weisbach. Πείραμα Nikuradse. Εξίσωση Colebrook-White. Προσεγγιστικές μέθοδοι εκτίμησης του συντελεστή τριβών. Γενικευμένη σχέση Manning. Τυπικά προβλήματα υδραυλικής κυκλικών αγωγών υπό πίεση. Τοπικές απώλειες. Συσκευές ελέγχου της ροής. Σύνθετα συστήματα (αγωγοί σε σειρά, παράλληλοι αγωγοί, πρόβλημα τριών δεξαμενών). Υδροδυναμικές μηχανές. Σπηλαίωση.

PDF Πλήρες κείμενο (2542 KB)

Σημείωση:

Οι σημειώσεις καλύπτουν μέρος της ύλης του μαθήματος “Υδραυλική και Υδραυλικά Έργα” που διδάσκεται στο 5ο εξάμηνο της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών.