Μετα-ανάλυση του συμβάντος ακραίας πλημμύρας Daniel στη Θεσσαλία, Κεντρική Ελλάδα: Πρακτικά μαθήματα και η αξία των σύγχρονων δικτύων παρακολούθησης του νερού

E. Dimitriou, A. Efstratiadis, I. Zotou, A. Papadopoulos, T. Iliopoulou, G.-K. Sakki, K. Mazi, E. Rozos, A. Koukouvinos, A. D. Koussis, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Post-analysis of Daniel extreme flood event in Thessaly, Central Greece: Practical lessons and the value of state-of-the-art water monitoring networks, Water, 16 (7), 980, doi:10.3390/w16070980, 2024.

[Μετα-ανάλυση του συμβάντος ακραίας πλημμύρας Daniel στη Θεσσαλία, Κεντρική Ελλάδα: Πρακτικά μαθήματα και η αξία των σύγχρονων δικτύων παρακολούθησης του νερού]

[doc_id=2451]

[Αγγλικά]

Η καταιγίδα Daniel ξεκίνησε στις 3 Σεπτεμβρίου 2023, πάνω από το Βορειοανατολικό Αιγαίο, προκαλώντας ακραία επίπεδα βροχόπτωσης για τις επόμενες τέσσερις ημέρες, φτάνοντας κατά μέσο όρο τα 360 mm περίπου στη λεκάνη του Πηνειού, στη Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα. Αυτό το γεγονός οδήγησε σε εκτεταμένες πλημμύρες, με 17 ανθρώπινες ζωές να χάνονται, και καταστροφικές περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις. Το υδρομετρικό δίκτυο αυτόματης παρακολούθησης της Εθνικής Ερευνητικής Υποδομής HIMIOFoTS κατέγραψε την εξέλιξη του φαινομένου, και οι σχετικές υδρομετεωρολογικές μετρήσεις (βροχοπτώσεις, στάθμες, παροχές) χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση των χαρακτηριστικών του συμβάντος. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η μέση περίοδος επαναφοράς της βροχόπτωσης ήταν έως και 150 χρόνια, η μέγιστη παροχή κοντά στις εκβολές του ποταμού έφτασε περίπου τα 1950 m3/s, και ο όγκος νερού που διοχετεύτηκε στη θάλασσα ήταν 1670 hm3. Η ανάλυση των παρατηρημένων υδρογραφημάτων κατά μήκος του Πηνειού παρείχε επίσης χρήσιμα διδάγματα από την προοπτική της υδρολογίας πλημμυρών, σχετικά με βασικές υποθέσεις της μοντελοποίησης και τον ρόλο των ανάντη ανασχέσεων. Ως εκ τούτου, η επέκταση και υποστήριξη της λειτουργίας της υποδομής HIMIOFoTS είναι ζωτικής σημασίας για να υποστηριχθούν οι αρμόδιες αρχές και οι τοπικές κοινωνίες στη μείωση των πιθανών ζημιών και την αύξηση της κοινωνικοοικονομικής ανθεκτικότητας έναντι φυσικών καταστροφών, καθώς και για τη βελτίωση της υπάρχουσας γνώσης σχετικά με τις προσεγγίσεις προσομοίωσης των ακραίων πλημμυρών.

PDF Πλήρες κείμενο (9512 KB)

Βλέπε επίσης: https://www.mdpi.com/2073-4441/16/7/980

Εργασίες μας στις οποίες αναφέρεται αυτή η εργασία:

1. D. Koutsoyiannis, N. Mamassis, A. Efstratiadis, N. Zarkadoulas, and Y. Markonis, Floods in Greece, Changes of Flood Risk in Europe, edited by Z. W. Kundzewicz, Chapter 12, 238–256, IAHS Press, Wallingford – International Association of Hydrological Sciences, 2012.
2. A. Efstratiadis, A. D. Koussis, D. Koutsoyiannis, and N. Mamassis, Flood design recipes vs. reality: can predictions for ungauged basins be trusted?, Natural Hazards and Earth System Sciences, 14, 1417–1428, doi:10.5194/nhess-14-1417-2014, 2014.
3. N. Malamos, and D. Koutsoyiannis, Bilinear surface smoothing for spatial interpolation with optional incorporation of an explanatory variable. Part 1:Theory, Hydrological Sciences Journal, 61 (3), 519–526, doi:10.1080/02626667.2015.1051980, 2016.
4. N. Mamassis, K. Mazi, E. Dimitriou, D. Kalogeras, N. Malamos, S. Lykoudis, A. Koukouvinos, I. L. Tsirogiannis, I. Papageorgaki, A. Papadopoulos, Y. Panagopoulos, D. Koutsoyiannis, A. Christofides, A. Efstratiadis, G. Vitantzakis, N. Kappos, D. Katsanos, B. Psiloglou, E. Rozos, T. Kopania, I. Koletsis, and A. D. Koussis, OpenHi.net: A synergistically built, national-scale infrastructure for monitoring the surface waters of Greece, Water, 13 (19), 2779, doi:10.3390/w13192779, 2021.
5. G.-K. Sakki, I. Tsoukalas, and A. Efstratiadis, A reverse engineering approach across small hydropower plants: a hidden treasure of hydrological data?, Hydrological Sciences Journal, 67 (1), 94–106, doi:10.1080/02626667.2021.2000992, 2022.
6. A. Efstratiadis, P. Dimas, G. Pouliasis, I. Tsoukalas, P. Kossieris, V. Bellos, G.-K. Sakki, C. Makropoulos, and S. Michas, Revisiting flood hazard assessment practices under a hybrid stochastic simulation framework, Water, 14 (3), 457, doi:10.3390/w14030457, 2022.
7. T. Iliopoulou, N. Malamos, and D. Koutsoyiannis, Regional ombrian curves: Design rainfall estimation for a spatially diverse rainfall regime, Hydrology, 9 (5), 67, doi:10.3390/hydrology9050067, 2022.
8. D. Koutsoyiannis, Stochastics of Hydroclimatic Extremes - A Cool Look at Risk, Εκδοση 3, ISBN: 978-618-85370-0-2, 391 pages, doi:10.57713/kallipos-1, Kallipos Open Academic Editions, Athens, 2023.
9. Δ. Κουτσογιάννης, Θ. Ηλιοπούλου, Α. Κουκουβίνος, Ν. Μαλάμος, Ν. Μαμάσης, Π. Δημητριάδης, Ν. Τεπετίδης, και Δ. Μαρκαντώνης, Τεχνική Έκθεση, Παραγωγή χαρτών με τις επικαιροποιημένες παραμέτρους των όμβριων καμπυλών σε επίπεδο χώρας (εφαρμογή της Οδηγίας ΕΕ 2007/60/ΕΚ στην Ελλάδα), Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2023.
10. P. Dimas, G.-K. Sakki, P. Kossieris, I. Tsoukalas, A. Efstratiadis, C. Makropoulos, N. Mamassis, and K. Pipili, Outlining a master plan framework for the design and assessment of flood mitigation infrastructures across large-scale watersheds, 12th World Congress on Water Resources and Environment (EWRA 2023) “Managing Water-Energy-Land-Food under Climatic, Environmental and Social Instability”, 75–76, European Water Resources Association, Thessaloniki, 2023.

Κατηγορίες: Ακραία φαινόμενα, Πλημμύρες