Υδρογνώμονας (έκδοση 1.0) - Λογισμικό διαχείρισης δεδομένων

Α. Χριστοφίδης, και Σ. Κοζάνης, Υδρογνώμονας (έκδοση 1.0) - Λογισμικό διαχείρισης δεδομένων, Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας, Τεύχος 22, 90 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιανουάριος 2004.

[doc_id=618]

[Ελληνικά]

Το παρόν τεύχος είναι η τεκμηρίωση του λογισμικού "Υδρογνώμων" καθώς και ο οδηγός χρήστη. Αρχικά γίνεται μία συνοπτική παρουσίαση των λειτουργιών του λογισμικού. Στην συνέχεια ακολουθεί η εισαγωγή στην χρήση του λογισμικού, στις βασικές ρυθμίσεις καθώς και στις κοινές λειτουργίες των τμημάτων του. Παρουσιάζεται έπειτα το τμήμα επεξεργασίας των δεδομένων των χρονοσειρών, της απεικόνισής τους και των ειδικών επεξεργασιών. Γίνεται εκτενής παρουσίαση στις λειτουργίες παρεμβολών (υπολογισμός στάθμης - παροχής, στάθμης - αποθέματος, επιφάνειας) καθώς και στον υπολογισμό της εξάτμισης. Κατόπιν παρουσιάζονται οι λειτουργίες που αφορούν τις γεωγραφικές οντότητες (γεωγραφικά αντικείμενα). Τέλος αναλύεται η ειδική εφαρμογή για τον υπολογισμό των ισοζυγίων ταμιευτήρων. Σε χωριστά παραρτήματα παρουσιάζονται το συνοδευτικό λογισμικό, η περιγραφή ορισμένων επεξεργασιών καθώς και η περιγραφή των αρχείων κειμένου.

PDF Πλήρες κείμενο (2153 KB)

Σχετικό έργο: Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας

Κατηγορίες: Λογισμικό