Προδιαγραφές αποτίμησης των έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων

Ρ. Μαυροδήμου, Ι. Ναλμπάντης, και Α. Ευστρατιάδης, Προδιαγραφές αποτίμησης των έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων, Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Συστημάτων σε Σύζευξη με Εξελιγμένο Υπολογιστικό Σύστημα (ΟΔΥΣΣΕΥΣ), Ανάδοχος: ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές Α.Ε., Τεύχος 13, 72 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιούνιος 2005.

[doc_id=667]

[Ελληνικά]

Η προσπάθεια που γίνεται αποτελεί μια πρώτη προσέγγιση ενός αντικειμένου που δεν έχει προηγουμένως αντιμετωπιστεί στο σύνολό του στη χώρα και, πιο συγκεκριμένα, ένα ερέθισμα για παραπέρα προβληματισμό. Στόχος της είναι η κατάρτιση προδιαγραφών για την αποτίμηση της επίδοσης των υφιστάμενων έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων μεγάλης κλίμακας, στα πλαίσια μιας ολοκληρωμένης και προσαρμοστικής διαχείρισης νερού. Η προσπάθεια αυτή περιορίζεται σε ορισμένες κατηγορίες έργων, οι οποίες θεωρούνται ως πιο σημαντικές σε σχέση και με τους σκοπούς του ερευνητικού έργου, που είναι: (α) έργα σύλληψης και ταμίευσης επιφανειακών νερών (φράγματα), (β) έργα σύλληψης υπόγειων νερών (συστήματα γεωτρήσεων) και (γ) έργα διανομής νερού (αρδευτικά και υδρευτικά δίκτυα). Η έκθεση διαρθρώνεται ως εξής: Αρχικά, τίθεται το γενικό μεθοδολογικό πλαίσιο, στον οποίο περιλαμβάνονται και οι αναγκαίοι ορισμοί, που βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση των διαφόρων επί μέρους θεμάτων. Περιγράφονται οι λόγοι για τους οποίους γίνεται η αποτίμηση, επεξηγείται η επιλογή των κατηγοριών έργων προς ανάλυση και αιτιολογείται η ανάγκη ένταξης των μεμονωμένων έργων στο ευρύτερο υδροσύστημα, στο οποίο ανήκουν. Κυρίως, όμως, περιγράφονται τα μεθοδολογικά βήματα της διαδικασίας αποτίμησης και καταγράφονται ή και αναλύονται, σε ορισμένες περιπτώσεις με ιδιαίτερη βαρύτητα, οι βασικές παράμετροι κάθε βήματος. Ακολουθεί η εξειδίκευση της μεθοδολογίας στις επιλεγμένες κατηγορίες έργων που αναφέρονται πιο πάνω και τίθενται συγκεκριμένοι στόχοι, στους οποίους πρέπει να επικεντρώνονται οι προδιαγραφές. Σ' αυτούς περιλαμβάνεται και η ένταξη των μεμονωμένων έργων στην κλίμακα του αντίστοιχου υδροσυστήματος, όπου η έκθεση συνδέεται με το ερευνητικό έργο και, ειδικότερα, με τα μοντέλα που αναπτύσσονται, για τα οποία η αποτίμηση αποτελεί μια από τις εφαρμογές. Τέλος, από την ελληνική και διεθνή εμπειρία και πρακτική, παρουσιάζονται τέσσερα χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτίμησης έργων, γεγονός που διευκολύνει την κατανόηση της συνολικά προτεινόμενης διαδικασίας.

PDF Πλήρες κείμενο (1502 KB)

Σχετικό έργο: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Συστημάτων σε Σύζευξη με Εξελιγμένο Υπολογιστικό Σύστημα (ΟΔΥΣΣΕΥΣ)