Ανάλυση των πρακτικών διαχείρισης της ζήτησης νερού

Ν. Μαλάμος, και Ι. Ναλμπάντης, Ανάλυση των πρακτικών διαχείρισης της ζήτησης νερού, Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Συστημάτων σε Σύζευξη με Εξελιγμένο Υπολογιστικό Σύστημα (ΟΔΥΣΣΕΥΣ), Ανάδοχος: ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές Α.Ε., Τεύχος 15, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιούνιος 2005.

[doc_id=671]

[Ελληνικά]

Στην παρούσα τεχνική έκθεση παρουσιάζονται και αναλύονται στοιχεία για τη ζήτηση νερού και τα σχετικά μέτρα και έργα απαραίτητα για την πληρέστερη διαχείριση της ζήτησης. Σκοπός της έκθεσης είναι ο καθορισμός του μεθοδολογικού πλαισίου, στο οποίο εντάσσεται η διαχείριση της ζήτησης νερού, ως τμήμα του υπολογιστικού συστήματος Ο?ΥΣΣΕΥΣ.

PDF Πλήρες κείμενο (1259 KB)

Σχετικό έργο: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Συστημάτων σε Σύζευξη με Εξελιγμένο Υπολογιστικό Σύστημα (ΟΔΥΣΣΕΥΣ)

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. N. Malamos, and D. Koutsoyiannis, Field survey and modelling of irrigation water quality indices in a Mediterranean island catchment: A comparison between spatial interpolation methods, Hydrological Sciences Journal, 63 (10), 1447–1467, doi:10.1080/02626667.2018.1508874, 2018.