Περιγραφή συστήματος διαχείρισης και επεξεργασίας δεδομένων «Υδρογνώμων»

Σ. Κοζάνης, Α. Χριστοφίδης, και Α. Ευστρατιάδης, Περιγραφή συστήματος διαχείρισης και επεξεργασίας δεδομένων «Υδρογνώμων», Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Συστημάτων σε Σύζευξη με Εξελιγμένο Υπολογιστικό Σύστημα (ΟΔΥΣΣΕΥΣ), Ανάδοχος: ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές Α.Ε., Τεύχος 2, 141 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Σεπτέμβριος 2005.

[doc_id=676]

[Ελληνικά]

Ο "Υδρογνώμων" είναι ένα εργαλείο πληροφορικής για τη διαχείριση και ανάλυση της υδρολογικής πληροφορίας. Έχει κατασκευαστεί πάνω σε τυπική πλατφόρμα Windows, που βασίζεται σε αρχιτεκτονική client-server. Ο server είναι μια βάση δεδομένων όπου αποθηκεύονται τα υδρολογικά δεδομένα, ενώ διάφοροι σταθμοί εργασίας εκτελούν το πρόγραμμα, έχοντας πρόσβαση σε κοινή πληροφορία. Η ανάκτηση, επεξεργασία και οπτικοποίηση των δεδομένων υποστηρίζεται από πολυγλωσσικό γραφικό περιβάλλον εργασίας. Η διαχείριση των δεδομένων βασίζεται στη γεωγραφική οργάνωση οντοτήτων όπως μετρητικοί σταθμοί, λεκάνες απορροής και ταμιευτήρες. Σε κάθε οντότητα αντιστοιχούν χρονοσειρές, φυσικές ιδιότητες, υπολογιστικές παράμετροι, οπτικοακουστικό υλικό, κτλ. Η κύρια ενότητα της ανάλυσης υδρολογικών δεδομένων περιλαμβάνει εφαρμογές επεξεργασίας χρονοσειρών, όπως συνάθροιση και κανονικοποίηση χρονικού βήματος, παρεμβολή, ανάλυση παλινδρόμησης και συμπλήρωση ελλειπουσών τιμών, ελέγχους συνέπειας, φιλτράρισμα δεδομένων, οπτικοποίηση χρονοσειρών με χρήση γραφημάτων και πινάκων, κτλ. Το πρόγραμμα υποστηρίζει ακόμη εξειδικευμένες υδρολογικές εφαρμογές, στις οποίες περιλαμβάνονται μοντέλα εξατμοδιαπνοής, κατασκευή καμπυλών στάθμης-παροχής, έλεγχοι ομοιογένειας, ανάλυση υδατικού ισοζυγίου, κτλ. Η στατιστική ενότητα παρέχει εργαλεία για ανάλυση δειγμάτων, συναρτήσεις κατανομής, στατιστική πρόγνωση, προσομοίωση Monte-Carlo, ανάλυση ακραίων γεγονότων και κατασκευή όμβριων καμπυλών. Μια τελευταία ενότητα περιλαμβάνει ένα συγκεντρωτικό υδρολογικό μοντέλο, με εναλλακτικές διαμορφώσεις, που επιπλέον υποστηρίζεται από διαδικασίες αυτόματης βαθμονόμησης. Το παρόν είναι το τεύχος της θεωρητικής τεκμηρίωσης του συστήματος του "Υδρογνώμων".

PDF Πλήρες κείμενο (5332 KB)

Σχετικό έργο: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Συστημάτων σε Σύζευξη με Εξελιγμένο Υπολογιστικό Σύστημα (ΟΔΥΣΣΕΥΣ)

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. #Psarianou, P., I. Nalbantis, and I. Kydonaki, Data inadequacy in water quality modelling: the case of Lake Pamvotis, Proceedings of the 12th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST2011), A1513-A1520, Rhodes, 2011.
2. Papagiannis, N., I. Koumantakis, and E. Vasileiou, Karstic aquifer of Orfana-Iperia of West Thessaly. The research and analysis of the hydrodynamic and hydrochemical status before the application of artificial ground water recharge, Bulletin of the Geological Society of Greece, 50, 917-926, doi:10.12681/bgsg.14398, 2016.
3. #Πετροπούλου, Μ., Ε. Ζαγγάνα, Ν. Χαριζόπουλος, Μ. Μιχαλοπούλου, Α. Μυλωνάς, και Κ. Περδικάρης, Εκτίμηση του υδρολογικού ισοζυγίου της λεκάνης απορροής του Πηνειού ποταμού Ηλείας με χρήση του μοντέλου «Ζυγός», 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης (ΕΥΕ), Βόλος, 2019.

Κατηγορίες: Λογισμικό