Σύντομο ιστορικό των αστικών υδρεύσεων στην αρχαιότητα

L.W. Mays, D. Koutsoyiannis, and A. N. Angelakis, A brief history of urban water supply in antiquity, Water Science and Technology: Water Supply, 7 (1), 1–12, doi:10.2166/ws.2007.001, 2007.

[Σύντομο ιστορικό των αστικών υδρεύσεων στην αρχαιότητα]

[doc_id=778]

[Αγγλικά]

Παρουσιάζεται ένα σύντομο ιστορικό των αρχαίων τεχνικών υδροδότησης από τους πρωιμότερους πολιτισμούς μέχρι τους ρωμαϊκούς χρόνους. Σε όλη την ιστορία των αστικών κέντρων, η επαρκής υδροδότηση αποτελούσε τη ραχοκοκαλιά κάθε πόλης. Όλες οι κατηγορίες υδατικών πόρων, ποτάμια, λίμνες, πηγές, υπόγειοι υδροφορείς, και βρόχινο νερό, αξιοποιήθηκαν για αστική υδροδότηση ξεκινώντας από τους προϊστορικούς πολιτισμούς, Η συγκεκριμένη κάθε φορά επιλογή καθοριζόταν από το πολιτιστικό επίπεδο, τη γεωμορφολογία, την τοπογραφία, και τις τοπικές κλιματικές και υδρολογικές συνθήκες. Αφού δεν υπήρχαν στην αρχαιότητα ανυψωτικοί μηχανισμοί μεγάλης κλίμακας, το νερό μεταφερόταν στα υδραγωγεία με βαρύτητα από μεγαλύτερο υψόμετρο. Οι στέρνες για την αποθήκευση βρόχινου νερού και τα πηγάδια για την άντληση υπόγειου νερού αναπτύχθηκαν σε μεγάλο βαθμό ήδη από την εποχή του χαλκού. Στους ιστορικούς χρόνους, οι έλληνες και στη συνέχεια οι ρωμαίοι έφτασαν σε ένα υψηλό επίπεδο τεχνολογιών υδροδότησης, το οποίο καθόρισε τις σύγχρονες επιτεύξεις στην τεχνολογία και διαχείριση του νερού.

Το πλήρες κείμενο διατίθεται μόνο στο δίκτυο του ΕΜΠ λόγω νομικών περιορισμών

PDF Συμπληρωματικό υλικό:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.2166/ws.2007.001

Εργασίες μας στις οποίες αναφέρεται αυτή η εργασία:

1. D. Koutsoyiannis, N. Mamassis, and A. Tegos, Logical and illogical exegeses of hydrometeorological phenomena in ancient Greece, Water Science and Technology: Water Supply, 7 (1), 13–22, 2007.
2. D. Koutsoyiannis, N. Zarkadoulas, A. N. Angelakis, and G. Tchobanoglous, Urban water management in Ancient Greece: Legacies and lessons, Journal of Water Resources Planning and Management - ASCE, 134 (1), 45–54, doi:10.1061/(ASCE)0733-9496(2008)134:1(45), 2008.

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. C. Cudennec, C. Leduc, and D. Koutsoyiannis, Dryland hydrology in Mediterranean regions -- a review, Hydrological Sciences Journal, 52 (6), 1077–1087, doi:10.1623/hysj.52.6.1077, 2007.
2. N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, A web based information system for the inspection of the hydraulic works in Ancient Greece, Ancient Water Technologies, edited by L.W. Mays, 103–114, doi:10.1007/978-90-481-8632-7_6, Springer, Dordrecht, 2010.
3. D. Koutsoyiannis, Reconciling hydrology with engineering, Hydrology Research, 45 (1), 2–22, doi:10.2166/nh.2013.092, 2014.
4. D. Koutsoyiannis, and A. Patrikiou, Water control in Ancient Greek cities, A History of Water: Water and Urbanization, edited by T. Tvedt and T. Oestigaard, 130–148, I.B. Tauris, London, 2014.
5. Y. Markonis, A. N. Angelakis, J. Christy, and D. Koutsoyiannis, Climatic variability and the evolution of water technologies in Crete, Hellas, Water History, 8 (2), 137–157, doi:10.1007/s12685-016-0159-9, 2016.

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. #Savic, D., Water distribution system analysis: Past, present, future, Approvvigionamento e Distribuzione Idrica: Esperienze, Ricerca ed Innovazione, 1-15, Morlacchi Editore, Ferrara, 2007.
2. #Mays, L.W., Ancient urban water supply systems in arid and semi-arid regions, International Symposium on New Directions in Urban Water Management, 12-14 Sep. 2007, UNESCO Paris, 2007.
3. Mays, L.W., A very brief history of hydraulic technology during antiquity, Environmental Fluid Mechanics, 8 (5-6), 471-484, 2008.
4. Monteleone, M.C., Evolution of the relation between human society and urban water from ancient roman times to modern urbanization, Water Science and Technology: Water Supply, 8 (5), 551-556, 2008.
5. #Mays, L., Integrated Urban Water Management in Arid and Semi-Arid Climates, UNESCO-IHP, CRC Press, 2009.
6. #Mays, L. W., A brief history of water technology during antiquity: Before the Romans, In Ancient Water Technologies, edited by L. W. Mays, 1-28, Springer, Dordrecht, 2010.
7. #Mays, L. W., A brief history of Roman water technology, In Ancient Water Technologies, edited by L. W. Mays, 115-137, Springer, Dordrecht, 2010.
8. #Mays, L. W., Water Resources Engineering, 2nd ed., 890 pp., John Wiley and Sons, 2010.
9. Angelakis, A. N., and D. S. Spyridakis, A brief history of water supply and wastewater management in ancient Greece, Water Science and Technology: Water Supply, 10 (4), 618-628, 2010.
10. Rygaard, M., P. J. Binning and H.-J.Albrechtsen, Increasing urban water self-sufficiency: New era, new challenges, Journal of Environmental Management, 92 (1), 185-194, 2011.
11. Agudelo-Veraa, C. M., A. R. Melsa, K. J. Keesmanb and H. H. M. Rijnaartsa, Resource management as a key factor for sustainable urban planning, Journal of Environmental Management, 92 (10), 2295-2303, 2011.
12. Gorokhovich, Y., L. Mays and L. Ullmann, A survey of ancient Minoan water technologies, Water Science and Technology: Water Supply, 11 (4), 388-399, 2011.
13. #Angelakis, A. N., E. G. Dialynas and V. Despotakis, Historical development of water supply technologies in Crete, Greece through centuries, Proceedings 3rd IWA Specialized Conference on Water & Wastewater Technologies in Ancient Civilizations, Istanbul-Turkey, 218-224, 2012.
14. #Angelakis, A. N., A. G. Lyrintzis and S. V. Spyridakis, Urban water and wastewater technologies in Minoan Crete, Greece, Proceedings 3rd IWA Specialized Conference on Water & Wastewater Technologies in Ancient Civilizations, Istanbul, Turkey, 208-214, 2012.
15. #Parise, M., Underground aqueducts: A first preliminary bibliography around the world, Proceedings 3rd IWA Specialized Conference on Water & Wastewater Technologies in Ancient Civilizations, Istanbul, Turkey, 65-72, 2012.
16. #Mays, L. W., M. Sklivaniotis and A. N. Angelakis, Water for human consumption through history, Ch. 2 in Evolution of Water Supply Through the Millennia (A. N. Angelakis, L. W. Mays, D. Koutsoyiannis and N. Mamassis, eds.), 19-42, IWA Publishing, London, 2012.
17. #Angelakis, A. N., E. G. Dialynas and V. Despotakis, Evolution of water supply technologies through the centuries in Crete, Greece, Ch. 9 in Evolution of Water Supply Through the Millennia (A. N. Angelakis, L. W. Mays, D. Koutsoyiannis and N. Mamassis, eds.), 227-258, IWA Publishing, London, 2012.
18. #De Feo, G., P. Laureano, L. W. Mays and A. N. Angelakis, Water supply management technologies in the Ancient Greek and Roman civilizations, Ch. 14 in Evolution of Water Supply Through the Millennia (A. N. Angelakis, L. W. Mays, D. Koutsoyiannis and N. Mamassis, eds.), 351-382, IWA Publishing, London, 2012.
19. #Αγγελάκης, Α. N., Ύδρευση και αποχέτευση στη μινωική Κρήτη: μαθήματα και παρακαταθήκες, Πρακτικά 2ου Κοινού Συνεδρίου ΕΥΕ-ΕΕΔΥΠ "Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Πόρων προς την Αειφόρο Ανάπτυξη" (Επιμ.: Π. Χ. Γιαννόπουλος και Α. Α. Δήμας) , 509-518, Πάτρα, 2012.
20. #Bahri, A., Integrated Urban Water Management, Global Water Partnership, Elanders, Stockholm, Sweden, 2012.
21. Angelakis, A.N., and S.V. Spyridakis, Major urban water and wastewater systems in Minoan Crete, Greece, Water Science and Technology: Water Supply, 13 (3), 564-573, 2013.
22. Parise, M., A. Marangella, P. Maranò, M. Sammarco and G. Sannicola, Collecting, transporting and storing water in karst settings of southern Italy: Some lessons learned from ancient hydraulic systems, Water Science and Technology: Water Supply, 13 (3), 674-682, 2013.
23. Voudouris, K. S., Y. Christodoulakos, F. Steiakakis and A. N. Angelakis, Hydrogeological characteristics of Hellenic aqueducts-like Qanats, Water, 5, 1326-1345, 2013.
24. Katsifarakis,K. L., and I. Avgoloupis, A new approach to the description of a Babylonian hydraulic work by Herodotus, The Classical Quarterly, 63 (02), 888 – 891, 2013.
25. Mays, L., G. P. Antoniou and A. N. Angelakis, History of water cisterns: legacies and lessons, Water, 5 (4), 1916-1940, 2013.
26. #Angelakis, A. Ν., Evolution of Fountains through the Centuries in Crete, Hellas, IWA Regional Symposium on Water, Wastewater & Environment: Traditions & Culture (ed. by I. K. Kalavrouziotis and A. N. Angelakis), Patras, Greece, 591-604, International Water Association & Hellenic Open University, 2014.
27. #Yannopoulos, S. I., G. Lyberatos, A. N. Angelakis and N. Theodossiou, Water pumps through the Ages, IWA Regional Symposium on Water, Wastewater & Environment: Traditions & Culture (ed. by I. K. Kalavrouziotis and A. N. Angelakis), Patras, Greece, 615-26, International Water Association & Hellenic Open University, 2014.
28. #Sazakli, E., E. Sazaklie and M. Leotsinidis, Rainwater exploitation: from ancient Greeks to modern times, IWA Regional Symposium on Water, Wastewater & Environment: Traditions & Culture (ed. by I. K. Kalavrouziotis and A. N. Angelakis), Patras, Greece, 653-661, International Water Association & Hellenic Open University, 2014.
29. Ellis, K., and L. Feris, The right to sanitation: Time to delink from the right to water, Human Rights Quarterly, 36 (3), 607-629, 2014.
30. Parise, M., and M. Sammarco, The historical use of water resources in karst, Environmental Earth Sciences, 10.1007/s12665-014-3685-8, 2014.
31. Öziş, U., A. Atalay and Y. Özdemir, Hydraulic capacity of ancient water conveyance systems to Ephesus, Water Science and Technology: Water Supply, 14 (6), 1010-1017, 2014.
32. #Antoniou, G. P., G. Lyberatos, E. I. Kanetaki, A. Kaiafa, K. Voudouris and A. N. Angelakis, History of urban wastewater and stormwater sanitation technologies in Hellas, Evolution of Sanitation and Wastewater Technologies through the Centuries, ed. by A.N. Angelakis and J.B. Rose, 99-146, IWA Publishing, London, 2014.
33. Mala-Jetmarova, H., A. Barton and A. Bagirov, A history of Water distribution systems and their optimization, Water Science and Technology: Water Supply, 15 (2), 224-235, 2015.
34. Qin, L., X. Bai, S. Wang, D. Zhou, Y. Li, T. Peng, Y. Tian and G. Luo, Major problems and solutions on surface water resource utilisation in karst mountainous areas, Agricultural Water Management, 159, 55-65, 2015.
35. #Cook, S., A.K. Sharma and T. Gardner, Rainwater harvesting systems for urban developments, Rainwater Tank Systems for Urban Water Supply: Design, Yield, Energy, Health Risks, Economics and Social Perceptions, 1-18, 2015.
36. Juuti, P.S., G.P. Antoniou, W. Dragoni, F. El-Gohary, G. De Feo, T.S. Katko, R.P. Rajala, X.Y. Zheng, R. Drusiani and A.N. Angelakis, Short global history of fountains, Water, 7 (5), 2314-2348, 10.3390/w7052314, 2015.

Κατηγορίες: Αρχαία επιστήμη και τεχνολογία, Υδροσυστήματα