Εναλλακτικά σενάρια διαχείρισης και βέλτιστης λειτουργίας ταμιευτήρα Σμοκόβου και συναφών έργων

Α. Ευστρατιάδης, Α. Κουκουβίνος, Ν. Μαμάσης, και Δ. Κουτσογιάννης, Εναλλακτικά σενάρια διαχείρισης και βέλτιστης λειτουργίας ταμιευτήρα Σμοκόβου και συναφών έργων, Διερεύνηση σεναρίων διαχείρισης του ταμιευτήρα Σμοκόβου, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 3, 104 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιούλιος 2008.

[doc_id=839]

[Ελληνικά]

Εξετάζονται σενάρια διαχείρισης του ταμιευτήρα Σμοκόβου και των συναφών έργων, λαμβάνοντας υπόψη τις εισροές στον ταμιευτήρα, την ανάπτυξη των έργων και τις διάφορες χρήσεις νερού. Για την εκτίμηση των εισροών πραγματοποιείται ολοκληρωμένη υδρολογική διερεύνηση που βασίζεται στην επεξεργασία των βροχομετρικών, μετεωρολογικών, υδρομετρικών και γεωγραφικών δεδομένων του υδροσυστήματος και την αναπαράσταση των φυσικών διεργασιών του, με χρήση του ημικατανεμημένου υδρολογικού μοντέλου Υδρόγειος. Η βαθμονόμηση των παραμέτρων του μοντέλου γίνεται με βάση ιστορικά δείγματα απορροής σε τρεις θέσεις του συστήματος, τα οποία αναπαράγονται με ικανοποιητική ακρίβεια. Το δείγμα εισροών που προκύπτει χρησιμοποιείται για την παραγωγή συνθετικών χρονοσειρών στη θέση του φράγματος, μέσω του μοντέλου Κασταλία, που αποτελούν είσοδο του μοντέλου διαχείρισης Υδρονομέας. Με εφαρμογή του τελευταίου, διερευνώνται διάφορα σενάρια ασφαλούς απόληψης για τις διάφορες χρήσεις νερού, ανάλογα με την εξέλιξη των έργων (αρδευτικών, υδρευτικών, υδροηλεκτρικών) και προτείνονται πρόσφορες διαχειριστικές πολιτικές, για βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα. Οι αναλύσεις γίνονται με τη βοήθεια υπολογιστικού συστήματος που αναπτύχθηκε για τις ανάγκες του έργου, και περιλαμβάνει βάσεις δεδομένων και εργαλεία λογισμικού.

PDF Πλήρες κείμενο (2966 KB)

Σχετικό έργο: Διερεύνηση σεναρίων διαχείρισης του ταμιευτήρα Σμοκόβου

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. Charizopoulos, N., and A. Psilovikos, Hydrologic processes simulation using the conceptual model Zygos: the example of Xynias drained Lake catchment (central Greece), Environmental Earth Sciences, doi:10.1007/s12665-016-5565-x, 2016.