Παρασιτικές εισροές σε δίκτυα ακαθάρτων: Αποτίμηση του προβλήματος στην Ελλάδα

Ι. Ζαλαχώρη, Δ. Κουτσογιάννης, και Α. Ανδρεαδάκης, Παρασιτικές εισροές σε δίκτυα ακαθάρτων: Αποτίμηση του προβλήματος στην Ελλάδα, Τεχνικά Χρονικά, 28 (1), 43–51, 2008.

[doc_id=881]

[Ελληνικά]

Οι παρασιτικές εισροές σε δίκτυα ακαθάρτων αποτελούν ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα των αστικών δικτύων αποχέτευσης. Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία οι πρόσθετες εισροές συχνά ανέρχονται στο 100% της παροχής λυμάτων, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στο δίκτυο, την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων, το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. Κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο έχει καταρτιστεί σε λίγες χώρες, ενώ σε κάποιες άλλες είναι σε εξέλιξη ερευνητικά προγράμματα. Πληθώρα μεθόδων συστήνονται διεθνώς για την ανίχνευση και τον περιορισμό των παρασιτικών εισροών. Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, πέρα από τη διεθνή βιβλιογραφική επισκόπηση, αναπτύχθηκαν πιλοτικές εφαρμογές στον ελλαδικό χώρο και συγκεκριμένα στις πόλεις των Ιωαννίνων και της Καρδίτσας. Για κάθε πόλη διερευνήθηκαν οι συνθήκες σχετικά με τις παρασιτικές εισροές και στη συνέχεια δημιουργήθηκε μοντέλο περιγραφής και ποσοτικοποίησής τους. Τέλος ελέγχθηκαν οι επιδόσεις του μοντέλου και προσδιορίστηκαν οι συνιστώσες των ακαθάρτων για κάθε πόλη. Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι η ποσότητα των παρασιτικών εισροών είναι αρκετά σημαντική, υπερβαίνοντας τις εκτιμήσεις που συνήθως γίνονται στις μελέτες σχεδιασμού των δικτύων.

PDF Πλήρες κείμενο (1140 KB)

PDF Συμπληρωματικό υλικό:

Βλέπε επίσης: http://portal.tee.gr/portal/page/portal/PUBLICATIONS/SCIENTIFIC_PUBLICATIONS/SEIRA_I/ETOS_2008/Tab/

Σημείωση:

Διόρθωση: Στο κάτω μέρος του Σχήματος 7, οι επικεφαλίδες "Ειροές Ομβρίων Υδάτων" και "Λύματα" πρέπει να αντιμετατεθούν, έτσι ώστε τα ποσοστά για τις δύο κατηγορίες να είναι 40% και 33%, αντίστοιχα.

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. #Mavrommati, G., K. Bithas and P. Panayiotidis, A System dynamics bioeconomic model for ecologically sustainable economic development in coastal ecosystems, Proceedings of the 30th International Conference of the System Dynamics Society, 2012.
2. Mavrommati, G., K. Bithas and P. Panayiotidis, Operationalizing sustainability in urban coastal systems: a system dynamics analysis, Water Research, 10.1016/j.watres.2013.10.041, 2013.
3. Damvergis, C.N., Sewer systems: Failures and rehabilitation, Water Utility Journal, 8, 17-24, 2014.

Κατηγορίες: Εργασίες φοιτητών, Αστικό νερό